You are here

Zetrola logo banner

Zetrola

Sist oppdatert:
06.07.2022

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2017.36
Pakningsstørrelse: 
5 l
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
ACCase hemmere
Resistens-gruppe: 
HRAC gruppe A
Formulering: 
Emulsjonskonsentrat (EC)

Zetrola virker systemisk og tas opp av grasplantene gjennom bladene. Virkningen inntrer etter 3‑5 dager da grasets tilvekst stopper. Første synlige tegn på virkningen er gul/ rødfarging av bladene som inntrer etter 10‑14 dager. Etter ytterligere 3‑8 dager foregår en fullstendig nedvisning av graset. Zetrola stiller ingen spesielle krav til temperatur. Behandling bør dog ikke foretas ved fare for nattefrost. Best effekt oppnås ved relativt høy luftfuktighet (> 70%) og god jordfuktighet. Samt moderate svingninger mellom dag og nattetemperatur. For å få fullgod effekt kreves minst en time uten regn etter sprøyting. Under svært tørre forhold kan virkningen reduseres.

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter.

Tankblanding

Blanding med andre midler
Zetrola kan blandes med pyretroider. Blanding med tørråtemidler eller andre ugrasmidler anbefales ikke da det vil gi redusert ugrasvirkning samtidig som kulturplantene kan ta skade. Det bør være et intervall mellom ugrassprøyting med andre midler på minst 1 uke (før eller etter bruk av Zetrola). Kortere avstand kan gi skade på kulturveksten.

Sprøyteteknik

Fyll tanken 3/4 med vann. Tilsett Zetrola under god omrøring.

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00