GLYPPER

Sist oppdatert:

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2012.6
Pakningsstørrelse:
20 L
Sammensetning:
360 g/L (30,7 vekt-%)
Glyfosat
486 g/L
isopropylaminsalt
Kemisk gruppe:
Glyciner
Resistens-gruppe:
EPSP-syntasehemmere
HRAC gruppe G
Formulering:
Vannløslig konsentrat
Virkemåte:
Ikke selektivt bladherbicid
Virkemåte detaljer:
Glypper virker systemisk- det vil si at det tas opp av bladene og transporteres med saftstrømmen rundt i hele planten til vekstpunktene. Sprøyting med Glypper bør skje på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst - ved god temperatur og bra jordfuktighet. Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne det aller beste resultat. Glypper virker mot de fleste planter som har velutviklede blader og er i god vekst ved behandling. Virkningen vises etter ca. 2 uker, men varierer noe med temperatur, dose og ugrasart. Om høsten bør det gå ca. 2 uker fra sprøyting til eventuell jordarbeiding for å få god virkning. Dersom man er seint ute, kan det gå å jordarbeide 1 uke etter sprøyting. Om våren - under gode vekstforhold - er det tilstrekkelig med 3 - 4 dager. Regn kort tid etter behandling kan redusere virkningen. Avdrift vil skade de fleste grønne planter. Preparatet inaktiveres fort i jord og hindrer ikke at nytt ugras spirer fra frø.