You are here

Hyvido hybrid høstbygg

Hyvido er en 6-rads høstbygg til fôr og er fellesbetegnelsen for alle hybrid høstbyggsorter fra Syngenta. Syngentas dedikerte foredlings arbeide har de siste år for alvor gitt uttelling i stor avling.

Kikker man på resultatene fra de siste tre års forsøk i Danmark og Sverige, har våre 6-rads hybridsorter ligget i toppen av avlingsmålingene. 

Hyvido hybrid høstbygg sorter

Våre hybrid høstbygg-sort i år er SY Galileoo. Hvis du klikker på sorten kan du lese mere om dens spesifikke egenskaper.

Forskjellen på hybrid og konvensjonell høstbygg er så stor, at Hyvido kan betraktes som en helt ny type. Vil du utnytte plantens vekstpotensial optimalt, skal du bryte med den vanlige strategi for dyrkning av høstkorn. Hybrid-teknikken har styrket høstbyggets egenskaper markant og dermed øket avlingspotensialet.

Sorter med stor dyrkningssikkerhet

Alle Hyvido-sortene kjennetegnes ved bedre dyrkningssikkerhet i forhold til konvensjonell høstbygg. Velger du å så en Hyvido-sort, får du en rekke fordele med på kjøpet:

• Hybridvitalitet – bedre stresstoleranse overfor tørke og manganmangel
• Utviklet til tidlig såing og holder vekstpunktet ved jorden
• Robuste med god buskingsevne fra høsten
• Kan dyrkes i områdene rundt Oslofjorden
• Kjernekvalitet på linje med 2-rads sorter

Hyvido hybridhöstkorn

Mindre stress, mere utbytte

Rotnettet er opp til 30 % større og 10 cm dypere enn hos konvensjonell bygg. Et kraftig rotsystem betyr, at planten har bedre muligheter for å ta opp vann og næringsstoffer fra et større jordvolum og dermed bedre muligheter i tørre perioder. Derfor er Hyvido en mer stabil grøde, og tar opp nitrogen bedre og motstår tørke nesten like godt som rug. Altså mindre stress og mere utbytte. 

Ved tidlig såing vil Hyvido buske seg allerede fra slutten av september. I løpet av høsten dannes fire-seks skudd pr. plante. Hyvido-plantene gir større bladmasse enn vanlig bygg. Ved tresking passer det med 650 aks pr. kvadratmeter. Man skal derfor ikke så mange korn per kvadratmeter med Hyvido.

Tidlig såing med Hyvido høstbygg

Hyvido-sorter er skapt til tidlig såing – allerede fra midten av august – hvilket gir flere sådager til rådighet i en hektisk høst. Ved å dyrke Hyvido høstbygg, er det mulig å få tresket så tidlig at man rekker å så høstraps i tide. 

Hyvido-sortene modner tidlig. Den tidlige treskestarten gjør at det kan bli opptil 3 uker ekstra høstdager pr. år, hvilket gir flere dager til halmberging og mindre omkostninger til tørking. Hvis man velger å så f.eks. 20% av sine arealer med hybrid høstbygg, svarer det i praksis til, at man med en 30 fots tresker plutselig har 6 fot ekstra på treskeren. Eller sagt med andre ord: 20% større kapasitet.

Samtidig gir det flere dager til å etablere neste sesongs høstsådde vekster rettidig. Dette betyr høyere avlingspotensiale, fordi alle vekstene vil oppnå et markant større rotnett, hvilket gjør dem mindre tørkefølsomme. Flere vekstdager gir flere aks pr. kvadratmeter og flere korn pr. aks. For de fleste arters og sorters vedkommende vil potensialet økes med 10-15 % ved tidlig såing i forhold til sen såing.

Bærekraftig landbruk

Fordeler ved et optimert vektskifte

• Jevne høye avlinger på forskjellige jordtyper

• Bedre utnyttelse av maskinparken

• Mere tid til berging av halm

• Større dyrkningssikkerhet pga. hybrideffekten

Vinterne 2020/2021 var svært hard med alt som skulle overvintre og de fleste forsøksfelt gikk ut på grunn av dette, derfor presenteres ikke avlingstall fra 2021. 

Hyvido - dyrkningsveiledning

Hyvido hybrid høstbygg sorter adskiller seg på en rekke områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter av høstbygg.

Hyvido sorter adskiller seg spesielt omkring såtid, plantetall og gjødsling, hvor tidlig såing medfører behov for øket fokus på skadegjørere på høsten. 

TIDLIG SÅING – den enkleste veien til top avling

Når vi kommer i slutten av august og jordtemperaturen er kommet under 15 ºC, kan du starte med å så din Hyvido. Ved tidlig etablering er det best å bruke lav såmengde, fordi tidlig såing gjør at plantene rekker å buske seg på høsten. Hyvido lager 3-6 buskuingsskudd ved 450 vekstdøgngrader fra såing til vekstavslutning når jordtemperaturen er under 4 grader. Ved såing i slutten av august er det normalt 450 vektdøgngrader i Oslofjordområdet før vekstavslutning. Hyvido har et bredt såvindu, men anbefales å sås tidlig. (Vekstdøgngrader er varmesummen over basis på 4 grader.)  

SÅMENGDE

Når du skal beregne såmengde, bør du ta høyde for tusenkornvekten samt den forventede feltspiringsprosenten. Hver storsekk med Hyvido-sorter inneholder 10 millioner spiredyktige korn ( og veier 450 - 500 kg). Ved såing i slutten av august vil det passe med en såmengde på omkring 200 planter per kvadratmeter, eller 9-10 kg/daa. Da rekker en storsekk til 50 dekar. Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med plassering på fast og fuktig bunn, for at oppnå best mulige framspiring.

VINTERSIKRING – hvis åkeren har blitt tett på høsten. 

Hvis plantebestanden har blitt tett på høsten, anbefaler vi, at du behandler de områder, hvor det kan ligge snødekke i lengere perioder med et soppmiddel for å beskytte mot snømugg. Vær også oppmerksom på trådkølle, som er en vekstfølge sykdom som kan overleve i jorden i ca. 3 år.   

GJØDSLING – strategien planlegges ut i fra antall hovedskudd per plante

Normalt vil Hyvido-sortrene ha lavt behov for nitrogengjødsling på høsten. Sen såing eller såing etter nedmulling av store mengder halm krever tilføring av 2-3 kg nitrogen pr dekar for å fremme busking.

Ved vekststart på våren bør du gå ut i åkeren og telle antall hovedskudd per plante. Er det 3-6 hovedskudd per plante skal halvparten av den totale nitrogenmengden tilføres nå og resten ved begynnende strekning. Er det få skudd må man gjødsle sterkere ved vekststart (70 % av nitrogenmengden ved vekststart) for å fremme busking. Er åkeren derimot tett bør man gjødsle modreat ved vekststart (30% av nitrogenmengden ved vekststart) for ikke å stimulere til flere buskingsskudd, men heller gjødsle hardere ved begynnende strekning.  

Antall skudd pr. planteVekststart % av samlet N-mengdeBegynnende strekning % af samlet N-mengde
> 6 skudd30 %70 %
3-6 skudd50 %50 %
1-2 skudd70 %30 %
 

BLADLUS – krever oppmerksomhet på høsten

Ved tidlig såing bør man være oppmerksom på bladlus, som kan overføre viruset som gir gul dvergsyke. Gul dvergsykeviruset overføres på en persistent måte, slik at en bladlus kan spre viruset til flere planter

Hvis det er mye lus i kornet eller graset i nærliggende områder kan det være behov for bekjempelse i varme perioder på høsten. Da kan det passe å ta med 10 ml Karate 5CS ved ugrassprøytingen straks etter framspring av kornet.  

MANGAN – hjelper til med frostsikringen

Hyvido-sortene er som standard beiset med de mest effektive midler som f.eks. Celest Extra. Det er alltid tilsatt mangan, som sikrer plantene en god start.

Selv om sortene generelt er lite følsomme for manganmangel, anbefaler vi, at du frostsikrer plantene med 100-200 ml mangannitrat, innen vinteren setter inn. 

SOPPSTRATEGI – ved forebyggende behandling tar du vare på avlingspotensialet

Hyvido-sortene er ikke mere mottakelige for soppinfeksjon enn andre høstbyggsorter, men høstbygg har ofte behov for soppbeskyttelse. Man skal være oppmerksom på byggrust, byggbrunflekk, grå øyefelkk og spragleflekk. 

Vær særlig oppmerksom, når temperaturen er mellom 16-20 °C, og det samtidig er meget fuktig. Forebyggende behandling i begynnelsen av en fuktperiode med et bredtvirkende soppmiddel som Elatus Era gir langvarig beskyttelse. Hvis den første sprøytingen kommer tidlig og det er mye nytilvekst kan det bli behov for en oppfølgende behandling hvis det kommer en ny fuktperiode. 

VEKSTREGULERING – Hyvido setter pris på Moddus Start

Med det store avlingspotensialet i Hyvido-sortene er det viktig å legge en klar vekstreguleringsstrategi. En tidlig innsats med 20-30 ml Moddus Start i stadiet 25 gir økt rotutvikling og skuddsetting. Samtidig får du mulighet for senere oppfølgning etter behov.

En kraftig plantebestand i god vekst bør behandles med 20-40 ml Moddus M i stadiet 31-33. Når flaggbladet har kommer ut skal det alltid vurderes om det er behov for å sikre mot nedknekking av de store tunge Hyvido-aksene – f.eks. med 15  ml Moddus Start. Det utføres sammen med den avsluttende soppsprøytingen. I perioder med nedbørunderskudd og varmt vær skal man ikke vekstregulere eller soppsprøyte. 

Vekstregulering

Vekstregulering

Veiledning til å vekstregulere etter behov og på det riktige tidspunktet

Spørsmål og svar om Hyvido 

Hva er Hyvido?

Hyvido er fellesbetegnelsen for høytytende høstbygg hybrider fra Syngenta.

​Hva er en hybrid?

Hyvido-hybrider er ny teknologi

Hybrider kommer fra krysning av genetisk forskjellige planter. Avkommet fra denne krysning har hybrid vitalitet. Der er denne vitalitet, som gir de ekstra høye avlingen. Det tar ca. 10-12 år å skape en ny hybridsort. Som utgangspunkt bruker vi våres velutprøvde linjesorter med særlig utvalgte egenskaper og kombinerer gode genetiske egenskaper fra foreldrene. Fra de første krysninger i veksthus og til salget av sorten kan begynne, skal den igjennom en omfattende rekke test. Dette arbeidet gjøres for å fastslå om krysningen har alle de egenskapene, som er viktige for et spesielt dyrkningsområde.

Allerede i begynnelsen av 1900-tallet oppdaget planteforedlerne, at avlingen fra avkommet fra krysninger ble større end avkommet fra foreldrene, når to ikke beslektede linjer krysses med hverandre. Et av de største problemer for å kunne utnytte denne avlingsforbedring, var å få til krysningene i stor skala for å lage såvare. Teknikken har blitt utviklet og erfaringene har bredt seg. I dag arbeider foredlerne med å lage hybridsorter innen for stort selt alle arter. Syngenta utvikler hybrider innen for kulturene mais, ris, raps, beter, grønnsaker og høstbygg.

Hvilke fordeler er det ved å dyrke hybrid høstbygg?

Hyvido sortene har et meget stort avlingspotensiale, med den riktige dyrkingsteknikken gir det en meravling på omkring 100 kg pr. dekar, fordi avlingen blir mere ensartet i områder av åkeren som normalt trekker gjennomsnittsavlingen ned.

Samtidig har alle hybrid høstbyggsortene en høy hektolitervekt, en god fôrverdi og gir mye god halm. 

Kan Hyvido dyrkes som normal høstbygg?

Hyvido hybrid høstbyggsortene skiller seg på en rekke områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det dreier seg spesielt om såtid, såtetthet og gjødsling. Vi anbefaler, at du leser vår dyrkningsveiledning her og samt om de forskjellige Hyvido sorter her.

Hva er den korrekte såmengden?

Den korrekte såmengden avhenger av såtidspunktet. Jo tidligere man sår jo mindre såmengde skal brukes. Tidlig såing anbefales for å få en god busking på høsten. Hvis man sår i slutten av august vil høstbygget få omkring 450 vekstdøngrader i områdene rundt Oslofjorden. Da rekker Hyvido-sortene å lage 3-6 buskingsskudd pr plante på høsten. Derfor skal man bare så omkring 200 frø pr kvadratmeter på dette tidspunktet.   

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med plassering på fast og fuktig bunn for at oppnå best mulige fremspring.

Kan Hyvido-sortene bli angrepet av trips?

Ved begynnende skyting bør åkern kontrolleres for angrep av trips. Tripsen skader ved å suge innvendig på bladslirene. Ved kraftige angrep kan bladslirene og flaggbladet bli brune. Vurder angrepsstyrken inne i åkeren. Angrepet er oftest kraftigere i utkanten av åkeren. Vær oppmerksom på, at den sorte tripsen sitter under bladslirene. Bladslirene må derfor åpnes når åkeren undersøkes for evt. tripsangrep.

Etter hvert kommer finner man trips larver, som er 1-2 mm og hvite eller rødlige. Bekjempelse anbefales ved funn av mer enn en mørk trips pr. bladslire. Karate har en god effekt på trips. For å treffe tripsen inne i bladslirene må bekjempelsen utføres like før begynnende skyting i vekststadium 45, når bladsliren åpner seg litt. Tripsene kan også gjøre skade senere, men då er det rent sprøyteteknisk ikke mulig å treffe dem.

Hva er risikoen for snømugg?

Risikoen for snømugg henger nøye sammen med tettheten av planter ved innvintring og lengden på snødekket. Tidlig såing i kombinasjon med høy såmengde øker risikoen for snømugg. Hvis åkern har blitt tett bør det behandles med soppmiddel ved vekstavslutning.

Er Hyvido meget følsom overfor manganmangel?

Der er ikke forskjell på Hyvido-sorter og linjesorter i forhold til manganbehov. Hyvido såvare er beiset med mangan og Celest Extra. Såvaren er beiset for å gi plantene den best mulige start og sikre, at det ikke oppstår manganmangel eller sykdom. Man bør likevel være oppmerksom på manganmangel sent på høsten, da opptaket er dårligere ved lav temperatur. Vinterherdigheten forbedres med tilførsel av mangan og bor. På lett jord kan de være behov for tilførsel av mangan også på våren.

Ytterligere spørsmål?

Vi vil utbygge denne side med nye spørsmål og svar, og svarer meget gjerne på ditt spørsmål. Kontakt [email protected]