banner

VIXERAN - Nitrogenfikserende bakterier til effektiv og bærekraftig produksjon

VIXERAN er en biostimulant og et naturprodukt basert på den patenterte bakteriestammen Azotobacter salinestris CECT 9690. Bakterien kan binde nitrogen fra luften og dermed tilføre ekstra nitrogen til avlingene dine. Dette gir muligheten for å spare på tilførsel av nitrogen fra kunstgjødsel, samtidig som avlingen opprettholdes. Du kan spare opptil 3 kg N (11 kg KAS) per dekar med et konstant utbytte.

Hvis den tildelte nitrogenmengden ikke reduseres, kan VIXERAN brukes i tillegg til nitrogen fra kunstgjødsel for å oppnå ekstra avling.

VIXERAN har vist gode resultater i både nordiske og europeiske forsøk på korn og graseng.

Med VIXERAN oppnår du

VIXERAN er robust og enkel å bruke. Den er frostbestandig, allerede aktiv ved lave temperaturer, og gir avlingen nitrogen på tre nivåer: bladene, røttene og rhizosfæren.

VIXERAN kan enkelt påføres tidlig i sesongen på planter i aktiv vekst. I nesten alle tilfeller kan du kombinere VIXERAN med vanlig sprøyting av kulturen.

Med dagens gjødselpriser er VIXERAN effektivt for å optimalisere kostnadene samtidig som du arbeider mer bærekraftig. Du minimerer utvasking av nitrogen og oppnår et lavere CO2-avtrykk fra avlingen din, fordi det kreves mindre energi til produksjonen på grunn av besparelsene på kunstgjødsel.

Se hvordan VIXERAN øker kvælstofoptaget i planten

VIXERAN er et biostimulerende middel utviklet for å fikse nitrogen fra luften og gjøre det tilgjengelig for avlingen. Vixeran brukes for å øke avlingen, eller for å opprettholde høy avling med redusert nitrogentildeling. Denne videoen viser deg hvordan VIXERAN fungerer.

Robust og kraftig

Bakteriestammen Azotobacter salinestris CECT 9690 i VIXERAN har høy effektivitet. Nitrogen omdannes derfor lett til absorberbart nitrogen for avlingen. Denne høye effektiviteten reflekteres i doseringen: bare 5 gram pr. dekar er tilstrekkelig. I tillegg er bakterien meget robust, noe som gagner effektiviteten:

  • Effektiv i jord med en pH-verdi mellom 5 og 8, slik at den kan brukes bredt
  • Frostbestandig
  • Begynnende virkning starter fra 4°C. En høyere temperatur på 10-12 grader fremmer imidlertid opptaket og bidrar til en raskere kolonisering. Derfor kan VIXERAN brukes uten problemer tidlig på våren
  • God holdbarhet i uåpnet emballasje (2 år ved romtemperatur)
  • Kan blandes/brukes med de fleste vanlige herbicider, fungicider, insekticider eller vekstregulerende midler
  • Bredt anvendelig i mange vekster

Forsøksresultater på korn fra Norden og Europa, 2022.

Vixeran øker avlingen eller opprettholder full avling med redusert tilførsel av nitrogen.

Relativ avlingsøkning (%) i ved redusert N + Vixeran, sammenlignet med full N-gjødsling

Vixeran ble testet i 2022 i et stort antall forsøk med høsthvete i Europa.

Forsøksresultatene viser at Vixeran har vært i stand til å erstatte 46 kg N/ha uten å redusere avlingen sammenlignet med full N-tilførsel i forsøkene. Ved full N-tilførsel økte Vixeran avlingen i gjennomsnitt med 1,6 %.

Fire forsøk i Norden i 2022 med Vixeran i høsthvete med delgjødsling viser:

at behandling med Vixeran økte avlingen med 205 kg/ha og dermed i stor grad kompensere for N-behovet sammen lignet med leddet som ble overgjødslet med 42 kg N/ha hvilke tilsvarte full N-tilførsel.  

Økt avling i graseng med Vixeran - I 2022 ble Vixeran testet i fire forsøk (DK/SE) på normalt gjødslet gressfelt.

Behandlingen ga ekstra utbytte i tre forsøk. I SE-forsøk ble Vixeran påført om våren og avling ble målt ved første høsting. I DK-forsøk ble Vixeran påført på gjenvekst etter første slått, og utbytte ble målt ved andre høsting.

chevron_left
chevron_right

Fakta om VIXERAN

BAKTERIE Azotobacter salinestris stamme CECT9690
FORMULERING Vannløselig pulver (WP)
KULTURER Alle vekster
BEHANDLINGSTIDSPUNKT Korn: 1 behandling i BBCH 21-31.
Graseng: 1-2 behandlinger per år. Brukes ved vekststart om våren og/eller på gjenvekst etter første slått.
VIRKEMEKANISME Biologisk nitrogenfiksering og biostimulering på og i plantens røtter og blader. Etablering av motstandsdyktig biofilm på plantens overflate.

Blandbarhet

Generelt sett er VIXERAN blandbar med andre plantevernmidler. Det er heller ikke nødvendig å være spesielt opptatt av pH-verdien eller temperaturen på sprøytevæsken, siden Azotobacter-bakterier er svært robuste og ikke spesielt følsomme for temperatur eller pH-verdi.

Azotobacter-bakteriene blir aktive så snart de kommer i kontakt med vann. Det er derfor snakk om en levende organisme som er følsom for bakteriedrepende produkter. VIXERAN må derfor IKKE brukes sammen med kobber- eller klorholdige produkter, eller produkter som har en bakteriedrepende virkning.

Tester har vist at VIXERAN kan blandes med de fleste vanlige plantevernmidler. Det er naturligvis umulig for oss å teste alle produktkombinasjoner. På VIXERAN-produktsiden kan du laste ned en blandingstabell.

Bruk

VIXERAN kan brukes i alle vekster for å fremme tilgjengeligheten av nitrogen. I korn er det best effekt ved påføring om våren fra busking til begynnende strekning.

Om høsten bør VIXERAN tilføres tidlig etter fremspiring, for å øke perioden som nitrogenet kan fikseres før vinteren.

I mais kan det kombineres med herbicider i bladstadium 4-6. Det bør tilføres om morgenen eller kvelden for å minimere risikoen for fordampning.

Anbefaling i korn

BEHANDLINGSTIDSPUNKT • BBCH 21-31, når avlingen er i vekst.
• Dosering: 1 behandling med 5 g/daa.
GJØDSELANBEFALING • Grunngjødslingen reduseres ikke
• Overgjødslingen i strekningsfasen kan reduseres med opptil 3 kg nitrogen per dekar.

 

Vixeran stadier
Vixeran biostimulant

Vixeran

VIXERAN er et nitrogenfikserende produkt, som er designet for å fange fritt nitrogen

Biostimulanter - les mer

Biostimulanter

Biostimulanter stimulere plantens naturlige prosesser.

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler