Quantis banner

Biostimulanten QUANTIS styrker potetene dine mot tørke og varmestress

Dyrkning av poteter er under stigende press på grunn av forandringer i klimaet. Ekstreme værforhold forekommer oftere enn vi har vært vant til. Samtidig stiller forbrukerne og myndigheter flere krav om miljøvennlig og bærekraftig produksjon. For å kunne drive effektivt under de forutsetningene, er det behov for å ta inn ny teknologi i dyrkningspraksisen.

Biostimulanter vil kunne være en del av løsningen. Arbeidet med biostimulanter, og den økte forståelsen av hvordan denne gruppe av produkter brukes optimalt gir en høyere avlingssikkerhet for produksjon i dag samtidig som det forbereder dyrkningspraksisen på fremtidens utfordringer.

Hva er QUANTIS og hvordan virker det?

QUANTIS er en biostimulant, som inneholder en kombinasjon av næringsstoffer som kalium og kalsium og organiske karbonmolekyler i form av sukker og aminosyrer som bidrar til å mildne tørke og varmestress på planten. 

Denne kombinasjon av forskjellige komponenter styrker planten mot abiotisk stress igjennom viktige faser av knollveksten og beskytter dermed avlingsvolum og kvalitet.

QUANTIS skal brukes forebyggende og opptas igjennom bladene.

Morten Lind, Teknisk ansvarlig Syngenta i Norden

Hvordan og når skal jeg bruke QUANTIS?

Ved forebyggende behandling med QUANTIS, stimuleres plantens naturlige forsvar mot abiotisk stress og fotosyntese aktiviteten opprettholdes bedre. Det sikrer potensialet til planten og dermed muligheten for økt avling og bedre kvalitet.

Forsøk har vist at QUANTIS er blandbart med mange plantevernmidler.

Anbefalinger QUANTIS

Dosering

200 ml/daa QUANTIS pr. behandling

Bruk

QUANTIS brukes forebyggende og tas opp gjennom bladene

Behandlingstidpunkt

  •  ● QUANTIS brukes 3-7 dager før abiotisk stress inntreffer
  • ● Anbefalt behandlingsintervall: 14 dager
  • ● QUANTIS kan brukes fra fremspiring og ut gjennom vekstperioden

Vannmengde

10-30 l vann pr dekar

Blandbarhet
  • ● QUANTIS er fysisk blandbar med mange plantevernmidler
  • ● Ingen kjennskap til sprøyteskader/sviing fra praktisk bruk - men det er begrenset med erfaring under lokale forhold

Styrker plantens sunnhet under tørke og varme forhold

Styrker plantens sunnhet under tørke og varme forhold

Stimulerer plantens egne prosesser til å motstå abiotisk stress

Stimulerer plantens egne prosesser til å motstå abiotisk stress

Øker utnyttelsen av næringsstoffene

Kan blandes med andre produkter

Kan blandes med andre produkter

Øker utnyttelsen av næringsstoffene

Quantis

Forsøk og resultater

Se nærmere på de siste forsøkene med QUANTIS

Ekspertene om QUANTIS

”Landbruket opplever stigende krav og reguleringer, som skal sikre en fremtidig bærekraftig matvareproduksjon. Her ser vi økt bruk av biostimulanter som en naturlig del av løsningene. Vi kan oppnå en bedre utnyttelse av naturlig tilgengelige ressurser ved å bruke biostimulanter, som er designet til de spesifikke utfordringer, vi søker å løse.”

Morten Lind, Teknisk ansvarlig for Syngenta i Norden

Herunder kan du se og høre Morten Lind, Teknisk ekspert hos Syngenta, fortelle mere om QUANTIS og hvordan produktet hjelper plantene.

Finn svar på ditt spørsmål om QUANTIS 

- klikk på pilen for å få svaret til folde seg ut

Stress og planter

Hva er abiotisk stress?

Abiotisk stress kan defineres som stress hos planter på grunn av ugunstige klimafaktorer som varme, tørke, kulde, sterk lysinnstråling samt, andre fysiske påvirkninger på planten, som frost, mekaniske skader, luftforurensing og saltbalanse. Mange av disse abiotiske faktorer, er mere eller mindre utenfor produsentens kontroll. 

Abiotisk stress kan oppstå i alle vekstfasene til planten.

En plante, som er utsatt for stress, blir svakere og derfor mere følsom overfor angrep fra sykdommer og skadedyr.

Hvorfor kan planten ikke selv håndtere og overkomme abiotisk stress?

Planten jobber hele tiden med å tilpasse seg omgivelsene og klimatiske (abiotiske) faktorer. Og noen planter er mere tolerante over for stress enn andre.

Utsettes planten for hardere eller lengre klimatiske påkjenninger blir planten så stresset at de naturlige prosessene i planterne settes ut av spill og det har store konsekvenser for plantens tilvekst.

Klimaforandringene gjør at vi kan forvente flere perioder med varme og tørke, og det betyder, at planten i høyere grad utsettes for abiotisk stress.

Høytytende planter som har utviklet toleranse over for klimatiske faktorer over en lang årrekke, blir likevel svært utfordret av de store variasjonene i dyrkningsklimaet vi opplever i dag. Den nye biostimulant, Quantis, kan hjelpe planten med å håndtere og overkomme noen abiotiske stress faktorer, og sikre fortsatt tilvekst gjennom perioden med stress. 

Hvorfor opplever vi, at varmstress er en stigende utfordring?

Klimaforandringer har medført, at vi oftere opplever klimatiske ekstremer, både i form av nedbør og temperaturer. Vi opplever flere og lengere perioder uten nedbør og samtidig sterk varme i vekstperioden, dette stresser plantene.

En gjennomgang av historiske værdata viser stor variasjon, men det har blitt flere og mer ekstreme varme perioder opp igjennom årene, så de fleste vekstene vil på et tidspunkt blive ramt av varme stress.

I England ble det i 2020 uført 46 forsøk, hvor Quantis ble brukt til faste tider definert ut fra vekststadium. I de 32 forsøkene hvor det var en varmestressperiode i løpet av sesongen, definert som 4 timer med bladtemperatur over 25 °C, økte avlingen med 250 kg/dekar. Ved de 14 forsøkene som hadde varmestress definert som minst en time med bladtemperatur over 30 °C økte avlingen med 200 kg/dekar. 

Hvordan påvirkes poteter, når de blir utsatt for abiotisk stress?

Plantefysiologiske studier av stressede potetplanter viser at når det oppstår oksidativt stress i planten så klarer de ikke assimilere og produsere proteiner og transportere disse ned til knollene. 

Når planten usettes for stress, vil påvirkningen først kunne ses på det cellulære nivået og så vil planten forsøke å minske de følgende konsekvensene som kan oppstå. Eksempelvis vil proteiner som sørger for å opprettholde fotosyntese og transport av energi i planten, bli nedbrutt til aminosyrer, og deretter omdannes til nye proteiner, som planten bruker til å beskytte cellen.

Planten forbruker energi hver gang cellene skal reagere på stress, og dette gjør at det blir mindre til vekst og karbohydratlagring i knollene.

Forsøksresultater viser, at poteter trives best ved moderate temperaturer (risvekst mellom 20-25°C og knollvekst 15-20°C) og temperaturer over det optimale (>25°C) vil hemme veksten betydelig og reduserer avlingen.

Potetplantens korte rotnett gjør den til en av de mest tørkefølsomme vekstene. Høy jordtemperatur er en utfordring for knollsetning i poteter. De mer ekstreme klimahendelser vi nå opplever oftere og oftere gjelder også temperaturer, hvor vi i 2018 opplevede den varmeste sommer historisk sett.

Hva skjer i planten på det cellulære nivået?

Når en plante usettes for tørke og varmestress, skjer det en stressindusert nedbryting i planten og innholdet av frie radikaler økes.  De frie radikalene er giftige for plantecellene og har negative konsekvenser og begrenser veksten.

  • Under tørkeforhold vil planten lukke stomata for å unngå tap av vann ved transpirasjon, dermed hemmes fotosyntesen.
  • Under stress hemmes fotosyntesen og dermed bremses en rekke viktige prosesser i planten som f.eks. produksjonen av sukker og aminosyrer og opptak av næringsstoffer
  • Under stress vil plantens nitrogenopptak svekkes og planten bryter derfor ned proteiner og aminosyrer for å bruke dem som nitrogenkilde til beskyttelse av cellen.

Quantis inneholder antioksidanter samtidig som den øker produksjonen av plantens egne antioksidanter, som beskytter plantens cellulære maskineri ved å inaktivere de frie radikaler.

Quantis stimulerer plantens naturlige mekanismer til å overkomme de stressende vekstforholdene bedre og dermed bedre bevare avlingspotensialet.

QUANTIS og hva inneholder produktet

Hva er ingrediensene i QUANTIS og hva er det de gjør?

QUANTIS er en blanding av små organiske forbindelser som har en form som kan tas opp av plantene, herunder forskjellige aminosyrer og sukkerstoffer. De er produsert under fermentering av melasse.

Dessuten inneholder produktet en vis mengde kalsium (Ca) og kalium (K). Innholdsstoffene bidrar som antioksidanter som styrker plantens forsvar overfor tørke- og varmestress, og det stimulerer plantens egen produksjon av antioksidanter. Dessuten hjelper produktet til med å holde det osmotiske trykket i plantecellene og å holde fotosyntesen i gang. 

QUANTIS inneholder blant andet aminosyrer. Hvordan hjelper det planten?

Aminosyrer er byggesteiner i proteinene, som er nødvendige for at cellen kan fungere. Forskning har vist, hvordan en ubalanse i tilgangen av aminosyrer kan hemme plantevekst. Det er også vist, at tilførsel av de viktige aminosyrer gjennom vekstsesongen sikrer, at planten er bedre i stand til å tilpasse seg og komme igjennom en stresset periode.

Utsettes planten for angrep av sykdommer eller varme stress vil planten som en naturlig respons bryte ned og gjenbruke aminosyrene for å kunne produsere proteiner, som kan hjelpe planten med å komme igjennom de ugunstige vekstforholdene. 

Under gunstige vekstforhold kan planter lett produsere de viktige aminosyrene, men under stress er planten utfordret på produksjonen av disse. Hvis planten er i underskudd av aminosyrene begrenses veksten.

Tilførsel av de viktige aminosyrene kan sikre planten bedre vilkår/betingelser for å kunne håndtere stress og komme igjennom de ugunstige vekstforholdene. Når planten bryter ned og gjenbruker aminosyrene til dannelsen av spesifikke proteiner er dette en energikrevende prosess, som koster planten energi. Dette er under forhold, hvor plantens fotosyntese- aktivitet og energiproduksjonen også er utfordret på grunn av stress. Som følge av lavere fotosynteseaktivitet er det risiko for, at planten begynner å bryte ned mere essensielle strukturer for å frigi flere aminosyrer til energiproduksjon for å motvirke stress.

QUANTIS inneholder aminosyrer, som virker som en direkte kilde av lett tilgjengelige aminosyrer, som hjelper planten med å spare på energien, og gjør planten bedre i stand til å komme igjennom de ugunstige vekstforholdene.

QUANTIS inneholder osmobeskyttende molekyler. Hva betyder det?

For at planter kan utvikle seg og vokse, trenger den vann. Blir den utsatt for tørke og vannmangel vil det svekke planteveksten – og samtidig hemme plantens toleranse over for stress faktorer. Osmotisk stress og fysiske skader på bladene, forekommer typisk etter varme, tørke og frost.

Osmotisk stress skaper en ubalanse i vannpotensialet på begge sider av cellemembranen. Osmotisk stress er, når planten ikke klarer å opprettholde det optimale trykket i cellene, og planten mister dermed turgortrykket. Biostimulanter med osmobeskyttende molekyler kan hindre, at planten taper turgortrykket. De er spesifikke organiske forbindelser, som ligner på de planten produserer og akkumulerer som reaksjon på osmotisk stress. De osmobeskyttende molekyler er medvirkende til, at plantecellene kan opprettholde turgortrykket, og dermed hindre at spalteåpningene (stomata) lukker seg. Dette sikrer at planten kan drive fotosyntese. Videre styrker de osmobeskyttende molekylene også cellemembranene. Dette kan hindre skadene, fra abiotiske stress og sikre at plantecellen opprettholder sin form.

Hvordan produseres QUANTIS?

QUANTIS produseres under fermentering av melasse, hvor det primære produkt er gjær til baking og biproduktet er QUANTIS.

QUANTIS - hvordan bruker du produktet

Hvordan brukes QUANTIS?

QUANTIS sprøytes på bladene, med 200 ml pr dekar i 10 -30 liter vann. 

Når skal jeg bruke QUANTIS?

Syngenta anbefaler bruk av QUANTIS 3-7 dager før en situasjon med varme eller tørkestress forventes ut i fra værvarslet.  

Passer QUANTIS inn i min nåværende dyrkning?

Ja, hvis det er mulig, anbefaler Syngenta å innpasse behandlingen med Quantis slik at man blander Quantis oppi tanken når man likevel sprøyter i feltet mot insekter eller sykdommer for å unngå ekstra tidsforbruk og kjøring. 

Hvor mye vann pr dekar?

Anbefalt vannmengde er 10-30 liter vann pr dekar. Hvis der tilsettes flere produktet i tanken skal QUANTIS tilsettes som det siste produkt etter og under omrøring. 

QUANTIS og effekt

Har QUANTIS gunstig effekter på kvaliteten til knollene?

I noen forsøk har QUANTIS gitt en positiv effekt på størrelsen av knollene. Vi har dog bruk for mere kunnskap på dette område før vi kan utale oss mer spesifikt innenfor dette område og andre kvalitetsparameter. 

Finnes det resultater fra uavhengige forsøk med QUANTIS?

Vi har forskjellig typer forsøk. Noen forsøk settes opp som storskala demoforsøk hos bønder hvor det er behandlinger med QUANTIS utført av bonden selv for å teste produktet under praktiske forhold.

Andre forsøk foretas av eksterne uavhengige forsøksenheter i små ruter med fire gjentakelser for å oppnå muligheten for statistisk databehandling. 

Har QUANTIS en positive innflytelse på ROI(Return of investment)?

Ja, det er tydelige indikasjoner på at bruk av QUANTIS kan heve avlingen pr dekar mer enn omkostningene ved bruk, når Quantis brukes ifølge anbefalingene. 

Vil jeg se et resultat hvert år?

Hvis behandling med QUANTIS foretas ifølge Syngentas anbefaling er det forventet å få en effekt.

Dog skal det nevnes at QUANTIS er et biologisk produkt og effekten er avhengig av plantens generelle tilstand, men også av jordforholdene og klima.

Flere faktorer kan dermed påvirke resultatet og man må derfor regne med at det ikke vil være lik effekt hvert år. Det er forventet at QUANTIS kan bidra til et mere stabilt avlingsnivå, da avlingen i årene med utpreget tørke og/eller varme kan dra nytte av QUANTIS' anti-stress egenskaper.

Hva er biologiske midler

I Syngenta arbeider vi med å kunne tilby nye innovative løsninger for å leve opp til klimamålene samt hjelpe bøndene best mulig.

En av løsningene finnes ved å ta i bruk noen av de sterkeste redskapene fra naturens side til å fremstille biologiske midler. På den måten kan vi fortsatt tilby bønder nye produkter og teknologiske løsninger, så de kan oppnå best mulig avling samtidig som de imøtekommer forbrukernes etterspørsel av matvarer på en bærekraftig måte. .

BiostimulanterBiostimulanter

Produkter, som brukes til å styrke planters forsvarsmekanismer mot stress faktorer av ikke biologisk opprinnelse.

Biologiske plantevernmidlerBiologiske plantevernmidler

Produkter, som brukes til å beskytte planten mot angrep av skadegjørere som for eksempel sykdommer, insekter og nematoder.

Quantis

Forsøk og resultater

Se nærmere på de siste forsøkene med QUANTIS

Potet

Råd til å dyrke...

Velg en gjennomprøvd potetstrategi for å få optimal effekt

Biostimulanter - les mer

Biostimulanter

Biostimulanter stimulere plantens naturlige prosesser.

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler