You are here

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold

Mange assosierer begrepet biologisk mangfold med planter og dyr i naturen, ikke på dyrket mark i landbruket. Det moderne landbruket er imidlertid avhengig av biologisk mangfold. De fleste avlinger er avhengige av ulike bestøvere, nyttige insekter og en fruktbar, sunn jordstruktur som inneholder en rekke mikroorganismer. 

I dag er tap av biologisk mangfold en enorm utfordring. Ifølge EU-kommisjonen er ca. én av fire arter i dag utrydningstruet. For å beskytte og hindre tap av det biologiske mangfoldet har EU vedtatt en målrettet innsats i sin 2020-strategi. Proaktiv forvaltning av det biologiske mangfoldet i landbruket vil være avgjørende for å nå EUs mål om biologisk mangfold. Med CAP 2013 gir EU bøndene insentiver til å iverksette grønnere tiltak. De tre viktigste tiltakene er 

  • å skape økologiske fokusområder
  • mangfold i avlingene
  • vedlikehold av permanente beiter

Over halvparten av europeisk jord forvaltes av bønder, noe som gjør at landbruket får stadig større betydning. Det er derfor stort fokus på initiativer som gir bøndene veiledning og hjelp til å iverksette nyttige tiltak for det biologiske mangfoldet, samt restaurering av økosystemtjenester. 

Syngenta er med på å utvikle praktiske verktøy til bøndene for å fremme et bærekraftig landbruk. Ved å samarbeide med ulike aktører som bidrar med kunnskap og dialog, kan vi i fellesskap utvikle de beste løsningene.

Operation Pollinator 

Syngentas Operation Pollinator er et internasjonalt prosjekt for å fremme biologisk mangfold, som for over 15 år siden startet med å bygge bievennlige habitater på deler av jordbruksareal som var uegnet til produksjon. Målet er å øke det biologiske mangfoldet generelt ved hjelp av blomsterstriper, ved å sørge for mat og tilholdssted for bier og andre bestøvere, små pattedyr og fugler. Dette fører samtidig til økt bestøvning av avlingene og en naturlig skadedyrbekjempelse, noe som vil øke og forbedre kvaliteten på avlingene, samt sikre et bærekraftig landbruk og balanse i miljøet.

Blomsterstripene kan også bidra til å beskytte verdifulle vannressurser, ved å fungere som buffersoner mot jorderosjon og avrenning.

Med dette prosjektet vil Syngenta vise at en målrettet innsats for det biologiske mangfoldet har mange fordeler for både bønder, natur og samfunn.

Under kan du lese mer om noen av fokusområdene våre på både nasjonalt og internasjonalt plan.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

teknologi og innovation

Teknologi og innovasjon

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Partnerskaber

Samarbeid

Sammen skal vi finne løsninger på de globale utfordringene.

spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar

Hva mener vi med bærekraft?