Biologisk mangfold

Det biologiske mangfoldet er under press og vi må gjøre en innsats for å beskytte, bevare og restaurere habitater for det. Globalt er det anslått at 75 % av avlingene er avhengige av pollinerende insekter. Mer enn halvparten av europeisk landareal forvaltes av bønder og landbruket spiller derfor en avgjørende rolle for å sikre biologisk mangfold. En av utfordringene blir å finne måter biologisk mangfold kan måles og konkretiseres på i landbrukssammenheng.

Syngenta jobber med ulike initiativ som fokuser på betydningen av biologisk mangfold, sammenhengen mellom økosystemtjenester og naturen rundt, samt hvordan bønder praktisk kan utgjøre en forskjell for biologisk mangfold både utenfor og inne i de dyrkede områdene. Ved å samarbeide med mange ulike interessenter, som hver bidrar med kunnskap og sparring, kan vi utvikle de beste løsningene og fremme et mer bærekraftig landbruk i fremtiden.

Operation Pollinator 

Syngentas Operation Pollinator er et internasjonalt prosjekt for å fremme biologisk mangfold, som for over 15 år siden startet med å bygge bievennlige habitater på deler av jordbruksareal som var uegnet til produksjon. Målet er å øke det biologiske mangfoldet generelt ved hjelp av blomsterstriper, ved å sørge for mat og tilholdssted for bier og andre bestøvere, små pattedyr og fugler. Dette fører samtidig til økt bestøvning av avlingene og en naturlig skadedyrbekjempelse, noe som vil øke og forbedre kvaliteten på avlingene, samt sikre et bærekraftig landbruk og balanse i miljøet.

Blomsterstripene kan også bidra til å beskytte verdifulle vannressurser, ved å fungere som buffersoner mot jorderosjon og avrenning.

Med dette prosjektet vil Syngenta vise at en målrettet innsats for det biologiske mangfoldet har mange fordeler for både bønder, natur og samfunn.

Under kan du lese mer om noen av fokusområdene våre på både nasjonalt og internasjonalt plan.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

teknologi og innovation

Teknologi og innovasjon

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Partnerskaber

Samarbeid

Sammen skal vi finne løsninger på de globale utfordringene.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Se oversikten

spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar

Hva mener vi med bærekraft?