You are here

Legacy 500 SC

Sist oppdatert:
27.12.2021

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2019.31
Pakningsstørrelse: 
1 L, 12 x 1 L pr kasse
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Pyridinkarboksamid, Phenyl-ester
Resistens-gruppe: 
HRAC gruppe F1
Formulering: 
Suspensionskonsentrat (SC)
Virkemåte: 
Jord- og bladherbicid

Aktivstoffet i Legacy 500 SC (diflufenikan) tas opp via blad og koleoptile og virker som et jordvirkende kontaktmiddel. Ved sprøyting danner diflufenikan en film på jordoverflaten, som spirende ugras blir eksponert for. Synlig effekt kan observeres etter 2-5 dager som avfarging og avsviing og/eller hvitfarging av ugraset. Ugras som Legacy 500 SC har effekt på, kan spire normalt for senere å miste farge og visne vekk. Legacy 500 SC har god effekt mot følgende ugrasarter: Åkerstemorsblom, gjetertaske, veronika-arter (smått stadium), samt varierende effekt på vassarve. Effekten blir mye dårligere ved senere utvikling av ugraset.

Væske-mengde

15-25 l/daa

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00