You are here

Goltix

Sist oppdatert:
27.12.2021

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2016.21
Pakningsstørrelse: 
5KG, 4 x 5KG pr kasse
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Triazinon
Resistens-gruppe: 
Fotosyntese-hemmer, HRAC gruppe C1
Formulering: 
Vanndispergerbart granulat (VG)
Virkemåte: 
jord- og bladherbicid

Hemmer fotosyntesen i ett- og tofrøblada frøugras.
Goltix har avhengig av sprøytetidspunkt, sprøyteforhold og dose god
virkning mot ettårige ugrasarter som balderbrå, gjetertaske, haremat,
hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, åkerminneblom, pengeurt,
rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tunrapp, vassarv, veronika, åkergråurt
og åkerstemorsblom. Virkningen er svak mot klengemaure og vindeslirekne,
samt tungras etter at disse har spirt. Goltix hindrer nytt ugras i å spire fram og dreper nyspirt ugras. Best bladvirkning oppnås ved sprøyting under gode vekstforhold på ugrasets frøbladstadium og fram mot ugraset har 1-2 varige blad. Sprøyt om morgenen. Virkningen er svak mot frøugras med mer enn 3 varige blad. Da anbefales om mulig en jordbearbeiding eller et svimiddel før sprøyting. Best spirehemmende virkning fås ved å sprøyte på fuktig jord.

Væske-mengde

12 - 30 1/daa

Regnfasthet

2 timer

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00