You are here

Potet_tab2

Beising

Maxim 100 FS er et forebyggende kontaktvirkende beisemiddel med bredspektret effekt mot sopper. Det har effekt mot svartskurv, sølvskurv, svartprikk og side effekt mot flatskurv. Beisemiddelet hindrer også spredning av lagerråtesopper som kan skje ved håndtering av knollene. 

Når du beiser potetene med Maxim 100 FS, beskytter du dem mot smitten fra settepotetene under fremsprings prosessen og fremmer en frisk og kraftig potetplante. Beisemetoden styres av hva man har av beiseutstyr, men hvis man kan velge vil knollene få best beskyttelse ved rullebordsbeising (Bruk 250 ml per tonn settepotet).

Amistar i fåra

Bedre kvalitet på potetene

Amistar i fåra mot underjordisk soppsykdommer

Fordeler med Maxim 100 FS

Maxim 100 FS beskytter groene mot smitte fra knollene under lagring og framsprings prosessen og fremmer en frisk og stor potetavling.

Forsøk viser at Maxim 100 FS med sin bredspektrede virkning ikke har noen negativ effekt på potetavlingen selv om det ikke er sykdom tilstede, slik som man tidvis ser for midler med en smalspektret effekt. Dette skyldes nok intern konkurranse mellom soppene. Maxim 100 FS påvirker heller ikke lukt og smak på knollavlingen. 

Beising på rullebord

På rullebordet roterer knollene framover inn under en kappe der de dusjes med fine dråper av beisemiddel løst i vann. Knollene skal rotere flere anger mens det er under sprøytedusjen slik at middelet blir jevnt fordelt på knolloverflaten. Beising på rullebord kan utføres ved innlagring eller ved sortering og klargjøring av settepotetene. Ingen av beisemidlene har noe hemmende effekt på bakterier. Det er derfor viktig med rask opptørking rett etter beising slik at beiseprosessen ikke fører til spredning av bakteriesmitte.

Beising på setteren

Ved beising med flytende beisemiddel på setteren sprøyter man beisemiddelet utspedd i vann på knollene mens de faller ned i jorda med to motsatt stilte dyser. Med denne metoden vil bare 20-25% av middelet havne på knollene og resten  havner på jorda.

Maxim vs ubehandlet

Maxim 100 FS beskytter knollene mot infeksjon av sykdommer  og hemmer overføring av smitte fra settepotetene.

Maxim 100 FS og svartskurv (Rhizoctonia solani)

Maxim 100 FS og svartskurv

Storskalaforsøk med 4 gjentak. I tre av fire gjentak ble det ikke funnet svartskurv på stenglene i behandlede parseller, mens det ble funnet svartskurangrep i alle ubehandlede parseller. Stengelangrepet ble bedømt når potetene var ca 10 cm høye. Dosering: 62,5 ml/daa Maxim 100 FS ved setting. Sort: Belana.

Kilde: Et forsøk bestilt av Syngenta hos BJ-Agro, Danmark 2019.

10% høyere avling med Maxim 100 FS

10% høyere avling med Maxim 100 FS

Storskala forsøk med avlingsregistrering i 3 gjentagelser per behandling. Beiset ved setting med fulle doser på setteren. Dosering: Maxim 100 FS = 250 ml/tonn, Rizolex 50 FW = 300 ml/tonn settepotet Sort: Avarna. Feltvert: Flemming Gaarn Svendsen, Nordjylland, Danmark 2019.