You are here

Potet

Potet

En god strategi mot tørråte og soppsykdommer som tørrflekksyke bygger på å behandle på det rette tidspunkt, og bruke midlernes egenskaper korrekt i strategien. Bruk de forskjellige midler med ulike virkemekanismer for at unngå resistens.

Potetstrategi

Beskyttelsesstrategi mot sykdommer i potetriset – og forebyggelse av resistens

En god strategi mot tørråte og soppsykdommer som tørrflekksyke bygger på å behandle på det rette tidspunkt, og bruke midlernes egenskaper korrekt i strategien. Bruk de forskjellige midler med ulike virkemekanismer for at unngå resistens. 

Undersøkelser viser, at deler av Alternaria populasjonen har utviklet resistens mot produktgruppen strobiluriner. Det er derfor viktig å skifte mellom produkter med ulik virkningsmekanisme, så resistensen ikke økes. Det virksomme stoffet i Revus Top mot Alernaria, difenokonazol er et triazol som har en annen virkemekanisme enn strobiluriner. Derfor anbefales det å bruke Revus Top tidlig i bekjempelsesstrategien.

Potet

Råd til å dyrke...

Vi har laget et nytt hefte som gir råd innen plantevern i potetdyrkingen

Vi har besøkt Fredrik Bakke. Han forteller hvordan han dyrker potetene sine.

Få et samlet overblikk over hele dyrkningsperioden

Få et samlet overblikk over hele dyrkningsperioden

 

Beising

Maxim 100 FS er et forebyggende kontaktvirkende beisemiddel med bredspektret effekt mot sopper. Det har effekt mot svartskurv, sølvskurv, svartprikk og side effekt mot flatskurv. Beisemiddelet hindrer også spredning av lagerråtesopper som kan skje ved håndtering av knollene. 

Når du beiser potetene med Maxim 100 FS, beskytter du dem mot smitten fra settepotetene under fremsprings prosessen og fremmer en frisk og kraftig potetplante. Beisemetoden styres av hva man har av beiseutstyr, men hvis man kan velge vil knollene få best beskyttelse ved rullebordsbeising (Bruk 250 ml per tonn settepotet).

Amistar i fåra

Bedre kvalitet på potetene

Amistar i fåra mot underjordisk soppsykdommer

Fordeler med Maxim 100 FS

Maxim 100 FS beskytter groene mot smitte fra knollene under lagring og framsprings prosessen og fremmer en frisk og stor potetavling.

Forsøk viser at Maxim 100 FS med sin bredspektrede virkning ikke har noen negativ effekt på potetavlingen selv om det ikke er sykdom tilstede, slik som man tidvis ser for midler med en smalspektret effekt. Dette skyldes nok intern konkurranse mellom soppene. Maxim 100 FS påvirker heller ikke lukt og smak på knollavlingen. 

Beising på rullebord

På rullebordet roterer knollene framover inn under en kappe der de dusjes med fine dråper av beisemiddel løst i vann. Knollene skal rotere flere anger mens det er under sprøytedusjen slik at middelet blir jevnt fordelt på knolloverflaten. Beising på rullebord kan utføres ved innlagring eller ved sortering og klargjøring av settepotetene. Ingen av beisemidlene har noe hemmende effekt på bakterier. Det er derfor viktig med rask opptørking rett etter beising slik at beiseprosessen ikke fører til spredning av bakteriesmitte.

Beising på setteren

Ved beising med flytende beisemiddel på setteren sprøyter man beisemiddelet utspedd i vann på knollene mens de faller ned i jorda med to motsatt stilte dyser. Med denne metoden vil bare 20-25% av middelet havne på knollene og resten  havner på jorda.

Maxim vs ubehandlet

Maxim 100 FS beskytter knollene mot infeksjon av sykdommer  og hemmer overføring av smitte fra settepotetene.

Maxim 100 FS og svartskurv (Rhizoctonia solani)

Maxim 100 FS og svartskurv

Storskalaforsøk med 4 gjentak. I tre av fire gjentak ble det ikke funnet svartskurv på stenglene i behandlede parseller, mens det ble funnet svartskurangrep i alle ubehandlede parseller. Stengelangrepet ble bedømt når potetene var ca 10 cm høye. Dosering: 62,5 ml/daa Maxim 100 FS ved setting. Sort: Belana.

Kilde: Et forsøk bestilt av Syngenta hos BJ-Agro, Danmark 2019.

10% høyere avling med Maxim 100 FS

10% høyere avling med Maxim 100 FS

Storskala forsøk med avlingsregistrering i 3 gjentagelser per behandling. Beiset ved setting med fulle doser på setteren. Dosering: Maxim 100 FS = 250 ml/tonn, Rizolex 50 FW = 300 ml/tonn settepotet Sort: Avarna. Feltvert: Flemming Gaarn Svendsen, Nordjylland, Danmark 2019.

Tørråte

Potet

Tørråte forårsaker stor skade på stengel og blader, som sprer seg til både over og underjordiske deler av planten.

Tørråte overvintrer i infiserte knoller eller som hvilesporer i jord. Når potetknollene gror, følger smitten med opp. Under fuktig forhold utvikler det seg tørråte flekker på stengel eller blader. Her dannes det sporer, som kan spres med vind over store områder i gråværsperioder. Sporene spirer direkte eller danner svømmesporer som infiserer plantene i nye potetåkrer. 

Tørråte har et enormt oppformerings- og smittepotensial. I fuktig og varmt vær tar det en snau uke fra infeksjon i blad til det er dannet en million sporer som kan spres videre. Dette sees som en hvitaktig ring på undersiden av bladene i ytterkanten av tørråte flekken. Knollene kan bli infiserte ved at sporene blir vasket ned til knollene via sprekker i jorden. Mesteparten av sporene blir liggende på jordoverflaten og kan komme i kontakt med knollene ved opptak. På denne måten kan de forårsake tørr, brun råte i knollene og smitten føres videre.

Ikke la tørråten få starte et angrep

Tørråteangrep må bekjempes forebyggende. Revus og Revus Top er gjennomprøvde midler, som egner seg godt til å utgjøre grunnlaget i din tørråtestrategi. De gir meget god beskyttelse av tilveksten i begynnelsen av behandlingsprogrammet.

Revus og Revus Top har translaminær effekt, som beskytter både over- og undersiden av bladene. Det betyr, at de øverste bladene beskyttes mot luftbåren smitte, og at de nederste bladene beskyttes mot jordsmitte.

Les mer om Revus

Topp karatere for Revus og Revus Top

Revus og Revus Top utpekes igjen av eksperter som de beste midlene på markedet mot tørråte og tørrflekksyke. Den gode effekten oppnås, fordi midlene er utviklet til å arbeide sammen. De er også blant de midler, som gir minimal risiko for resistensoppbygging. Velg en gjennomprøvd tørråtestrategi for å få optimal effekt og minimal resistensutvikling.

Utvikling og forskning for din trygghet

Syngenta har i mange år vært spesialister i bekjempelse av tørråte og tørrflekksyke (Alternaria). Løpende forskning og utvikling har resultert i effektive midler, som er fremstilt til kombinert å forebygge skader og minimere resistensutvikling. Uavhengige forsøk har i mange år vist, at Revus og Revus Top er blant markedets beste midler. 

I flere uavhengige feltforsøk har det vist seg, at Revus og Revus Top har særdeles gode egenskaper, i å beskytte potetplantene mot tørråte og tørrflekksyke. Midlene utgjør grunnstammen i de fleste sprøytestrategier og er testet av EuroBlight, hvor de viser seg å ha meget god effekt, samtidig med at de er gode sett fra et resistens synspunkt.

Produkt (aktivstoff i parentes)Effektivitet ved bladinfeksjonEffektivitet ved nytilvekstEffektivitet ved  stengelinfeksjonForebyggende effektKurativ effektAntisporulerende effektRegnfastMobilitet i planten
Revus2 (mandipropamid)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Translaminær
Revus Top2 (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●*●●●Translaminær + kontakt
Ridomil Gold MZ Pepite2 (metalaxyl+mankozeb) 

●●

●●●●●●Systemisk + kontakt
Ranman Top1 (cyazofamid)3,8●●●●●00●●●Kontakt

Acrobat WG3 (dimetomorf + mancozeb)

3,0 ●●●●Translaminær + kontakt

1) Registreret varemærke af Nordisk Alkali A/S
2) Registreret varemærke af Syngenta A/S
3) Registrert varemerke fra BASF Crop Protection A/S

*Enkelte forsøk indikerer 1½

Euroblight-arbeidsgruppes oversikt over effekt, virkningsmekanisme, regnfasthet og bevegelighet i planten. En komplet oversikt finnes på http://euroblight.net
(oppdatert 06.05.2019). Skalaen for effektivitet mot bladinfeksjon er 2-5, hvor 5 er best. Alle andre egenskaper er vurdert slik: 0 = ingen effekt;  = effekt; ●● = god effekt; ●●● = meget god effekt; tomt = ingen vurdering.

Fordeler med Revus

 • Hurtig effekt mot tørråte
 • Beskytter nytilvekst
 • Regnfast etter en time
 • Beskytter både oversiden og undersiden av bladet (translaminær effekt)
 • Akkumulert effekt (blokkeffekt)
 • Virksom mot fremvekst av sporer (anti-sporulerende)
 •  3 dages behandlingsfrist
 • Brukervennlig og lav helse og miljørisiko

Det er en stor fordel å behandle tidlig med Revus, da produktet beskytter både over- og undersiden av bladet. Revus og Ridomil Gold MZ Pepite er de beste midlene å begynne tørrråte bekjempelsen med. 

Ridomil Gold MZ Pepite inneholder metalaxyl som er fullsystemisk og beskytter mot knollsmitte, og er det middelet som har lengst forebyggende effekt i perioder med kraftig risvekst. Revus har translaminær effekt, og gir langvarig beskyttelse av bladene på både over- og undersiden. Det minsker risikoen for spredning av tørråte både via vannsprut fra jorden og luftsmitte fra ande planter. Bruk av Revus og Revus Top i en uavbrutt serie av behandlinger innebærer, at det aktive stoffet akkumuleres i bladene. Dette gir svært god beskyttelse mot infeksjon av tørråte – vi kaller det for blokkeffekt og er din sikkerhet for maksimal beskyttelse av åkeren.

Tørrflekksyke / Alternaria

Alternaria

Tørrflekksyke fremmes av varmt og tørt vær som etterfølges av fuktige perioder. Risikoen for angrep av tørrflekksyke er størst i felt som har et trangt vekstskifte. 

Stressfaktorer som tørke, insektskader, vindskader, mekaniske skader og mangel på næringsstoffer – spesielt mangel på nitrogen – øker risikoen for angrep. Symptomene opptrer oftest ikke før i slutten av juli, men det første angrep kan ha skjedd flere uker tidligere. Symptomene ses oftest først på de nederste bladene i kjøresporene.

Alternaria overlever på planterester i jorden, og sporer spres ved regnsprut og vind. Nye forskningsresultater viser, at sporene kan spres til bladene tidlig, men at angrepene ikke utvikler seg videre, før de rette værbetingelser for soppen inntreffer.

Revus Top er Revus supplert med aktivstoffet difenkonazol og gir mulighet for en helt ny effektiv resistensstrategi mot tørrflekksyke/Alternaria, som hjelper strobilurinene med å bevare deres effektivitet.

Takket være Revus Top sitt innhold av difenokonazol mot soppsykdommer som tørrrflekksyke/Alternaria har man nå en virkningsmekanisme til i kampen mot Alternaria. Et godt hjelpemiddel til å forlenge strobilurinenes effektivitet mot Alternaria og forhindre en lignende utvikling som i Sverige og Danmark. Revus Top erstatter ikke Revus, men er en sterk, supplerende partner, som dessuten muliggjør en forebyggende beskyttelse mot Alternaria. 

I starten av et behandlingsprogram er det tilstrekkelig å forhindre, at tørråte etablerer seg i åkern, og det får du med Revus. Deretter bør man forebygge mot soppsykdommer som tørrflekksyke og storknolla råtesopp samtidig som kampen mot tørråte fortsetter, dvs. akkurat det Revus Top er laget til! Revus Top kombinerer effekten av mandipropamid (Revus) mot tørråte med effekten av difenokonazol mot soppsykdommer. 

For å få den beste forebyggende beskyttelse mot både tørråte og tørrflekksyke skal behandlingsprogrammet innledes med to behandlinger med Revus – for deretter bli fulgt opp med to Revus Top-behandlinger med 14 dages intervall. Heretter følges opp med to behandlinger med Amistar i kombinasjon med et tørråtemiddel.

Les mer om Revus Top

Topp karatere for Revus og Revus Top

Revus og Revus Top utpekes igjen av eksperter som de beste midlene på markedet mot tørråte og tørrflekksyke. Den gode effekten oppnås, fordi midlene er utviklet til å arbeide sammen. De er også blant de midler, som gir minimal risiko for resistensoppbygging. Velg en gjennomprøvd tørråtestrategi for å få optimal effekt og minimal resistensutvikling.

Utvikling og forskning for din trygghet

Syngenta har i mange år vært spesialister i bekjempelse av tørråte og tørrflekksyke (Alternaria). Løpende forskning og utvikling har resultert i effektive midler, som er fremstilt til kombinert å forebygge skader og minimere resistensutvikling. Uavhengige forsøk har i mange år vist, at Revus og Revus Top er blant markedets beste midler. 

I flere uavhengige feltforsøk har det vist seg, at Revus og Revus Top har særdeles gode egenskaper, i å beskytte potetplantene mot tørråte og tørrflekksyke. Midlene utgjør grunnstammen i de fleste sprøytestrategier og er testet av EuroBlight, hvor de viser seg å ha meget god effekt, samtidig med at de er gode sett fra et resistens synspunkt.

Produkt (aktivstoff i parentes)Effektivitet ved bladinfeksjonEffektivitet ved nytilvekstEffektivitet ved  stengelinfeksjonForebyggende effektKurativ effektAntisporulerende effektRegnfastMobilitet i planten
Revus2 (mandipropamid)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Translaminær
Revus Top2 (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●*●●●Translaminær + kontakt
Ridomil Gold MZ Pepite2 (metalaxyl+mankozeb) 

●●

●●●●●●Systemisk + kontakt
Ranman Top1 (cyazofamid)3,8●●●●●00●●●Kontakt

Acrobat WG3 (dimetomorf + mancozeb)

3,0 ●●●●Translaminær + kontakt

1) Registreret varemærke af Nordisk Alkali A/S
2) Registreret varemærke af Syngenta A/S
3) Registrert varemerke fra BASF Crop Protection A/S

*Enkelte forsøk indikerer 1½

Euroblight-arbeidsgruppes oversikt over effekt, virkningsmekanisme, regnfasthet og bevegelighet i planten. En komplet oversikt finnes på http://euroblight.net
(oppdatert 06.05.2019). Skalaen for effektivitet mot bladinfeksjon er 2-5, hvor 5 er best. Alle andre egenskaper er vurdert slik: 0 = ingen effekt;  = effekt; ●● = god effekt; ●●● = meget god effekt; tomt = ingen vurdering.

Fordeler med Revus Top

 • God effekt mod Alternaria i full dosering
 • Regnfast etter en time
 • Beskytter både oversiden og undersiden av bladet (translaminær effekt)
 • Beskytter nytilvekst
 • 3 dages behandlingsfrist
 • Effektiv resistensstrategi mot Alternaria

Ugras

Det er mange ugras som kommer opp i potetåkerne, og noen er spesielt leie. Svartsøtvier er et problematisk ugras, da det har en lang framspiringsperiode. Det er vert for potet skadegjørere og produserer giftige bær og er et aggressivt ugras som konkurrerer hardt med potetene. Klengermaure klenger seg til alt og konkurere hardt med potetene og kan føre til store avlingstap ved forekomst i åkeren.

Boxer banner

Boxer

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Effekt og timing

Boxer er et kombinert jord og bladvirkende ugrasmiddel, men jordvirkningen er større enn bladvirkningen. Derfor vil man få beste effekt ved å behandle i spiringsfasen til ugraset.

Boxer virker mot mange ugras, men har ekstra god effekt på  svartsøtvier, klengemaure og vassarve, samt grasugras. Man kan enten gjøre en behandling med høy dose (400 ml/daa) eller dele den i to behandlinger for å bedre ta ugras som spirer seinere.

Første behandling før framspiring:

250 ml Boxer /daa etter setting/hypning og når kammen har satt seg.

Andre behandling 7 til 10 dager etter første:

250 ml Boxer/daa like før fremspiring av potetene.

Sprøyteteknikk:

Boxer gir best virkning ved god jordfuktighet. Optimale forhold er på en fuktig kam og ved bruk av stor væskemengde, minimum 20 L/daa.

Blandinger:

Boxer er blandbar med de fleste andre midler som f.eks Centium og Fenix, ugrasmidler i potet, men da redusere man dosene. 

traktor

Minimer avdrift

Få bedre effekt og minimer risikoen for avdrift av jordvirkende ugrasmiddel

God effekt mot kveke, hønsehirse,floghavre og spillkorn

Grasugras som kveke, hønsehirse, floghavre og spilkorn er aggressive ugras som konkurrerer hardt med potetene. De underjordiske stenglene til kveken kan også gi missforming på datterknollene. Hønsehirse og floghavre er problemugras som man må forhindre oppformering av. 

Effekt og timing

Zetrola er et selektivt bladvirkende systemisk middel mot grasugras. Middelet tas opp i bladene og blokkerer et enzym (ACC-ase) i fettsyresyntesen i graset, slik at de gradvis gulner og dør. Det er derfor best å sprøyte når graset har 2-4 blader og 60-80 ml /daa er en passende dose. Siden Zetrola er systemisk får man best effekt mot kveke når kveka har 3-5 blader for da får man litt nedtransport av midlet slik at det også virker på de underjordiske stenglene og 125-150 ml/daa er en passende dose. Maks. 2 behandlinger pr. år. Max. 150 ml/daa pr. vekstsesong.

Det bør gå minst en uke fra sprøyting til jordarbeiding/hypping for å få fullgod effekt av sprøytingen.

Blandinger

Kan blandes med insektmidler av pyretroider. Ikke bland med  tørråtemidler eller andre ugrasmidler. Det kan føre til skader på potetriset og dårligere ugraseffekt. Det bør gå en uke mellom annen ugras sprøyting både før og etter.

Zetrola logo

Zetrola

Zetrola er et selektivt bladvirkende systemisk middel mot grasugras.

Spørsmål og svar

Her finner du svar på mange av spørsmålene dine om poteter og utfordringene du kan møte i felt. Klikk på pilen ved siden av spørsmålet du vil se svaret på. Du kan også lese mer i "Råd til å dyrke.." brosjyre, som du kan laste ned nedenfor.

Hvis du har andre spørsmål om poteter, er du alltid velkommen til å kontakte oss - finn kontaktinformasjon nedenfor:

Potetsykdommer - Les mer her

Hvordan ser sølvskurv ut?

Sølvskurv er en soppsykdom, som gir sølvgrå flekker på knollen. Den sølvaktige misfargingen av skallet skyldes, at soppen dreper cellene i skallet og de døde cellene blir fylt med luft. Dette fører til at skallet mister sin evne til å fungere som fuktsperre, og knollene får større væsketap, og knollene skrumper raskere inn under lagring. 

 

Hvordan bekjemper man sølvskurv?

Maxim 100 FS beskytter groene mot smitte fra knollene under lagring og framsprings prosessen og fremmer en frisk og stor potetavling. Forsøk viser at Maxim 100 FS med sin bredspektrede virkning ikke har noen negativ effekt på potetavlingen selv om det ikke er sykdom tilstede, slik som man tidvis ser for midler med en smalspektret effekt. Dette skyldes nok intern konkurranse mellom soppene.

 

Hva er svartskurv?

Svartskurv er den sykdommen, som forårsaker det største avlingstapet. Den angriper de underjordiske delene av planten og hemmer transport av vann og næringsstoffer opp i planten og transporten av sukker ned til knollene. Skaden er ofte stor ved tidlig setting i kald jord, med forsinket spiring og sprang i åkern. Svartskurvsoppen fortsetter med å angripe stenglene, røttene, stolonene og knollanleggene. Dette gir seg utslag i redusert avling og knoller med arr og sprekker samt mere ujevn knollstørrelsesfordeling i tillegg til mere grønne knoller. På slutten av vekstsesongen danner svartskurven sklerotier (hvilelegmer) på knollene, det er disse som er opphavet til navnet svartskurv. Svartskurv kan overleve som hvilelegmer, men den kan også leve på planterester og trives da best under varme oksygenrike forhold. 

Hvordan ser blæreskurv i poteter ut?

Blæreskurv angriper alle de underjordiske plantedelene og gir avlingsnedgang og samme type skader som svartskurv på de underjordiske delene. Datterknollene blir ofte smittet i forbindelse med høsting, når knollene kommer i kontakt med sykt vev. Symptomene på knollene starter som små mørke blærer som senere kan flyte sammen til brune plater. Knollene blir smittebærere i tillegg til at de mister evnen til å holde på fuktigheten i de angrepne områdene og skrumper fortere inn. Blæreskurv danner hvilelegmer i planterestene og kan overleve minst 7 år i jord. 

 

Hva er svartprikk?

Svartprikk angriper alle de underjordiske plantedelene, men kan også angripe de overjordiske. Dette gir unormalt tidlig vekststans. Sykdommen er mer utpreget i forbindelse med stress på grunn av for lite næring, for vått eller for tørt. Symptomene på knollene kan være synlige ved høsting eller komme etter litt lagring. Det dannes brungrå flekker med små svart prikker (så vidt synlige uten forstørrelse). Knollene blir smittebærere i tillegg til at de mister evnen til å holde på fuktigheten i de angrepne områdene og skrumper fortere inn. Svartprikk kan også leve på planterester i jord, og jordsmitte er trolig vanlig. 

Hva er foma?

Foma forårsaket av Phoma foveata er en settepotet båren sykdom, som utvikler seg på lageret, spesielt hvis knollene skades under opptak. Fusarium råte forårsaket av flere Fusarium arter er også viktige sårpatogener som kan være årsak til store lagertap. Bruk av smittet settepotet kan føre til mangelfull framspring. 

 

Hva er tørråte?

Ved smitte dannes det mycel i bladet, og i fuktig og varmt vær vokser det ut sporebærere på bladet. Dette er det hvite belegget, man ser på undersiden av bladet mellom frisk og sykt vev. Sporebærerene produserer sporangier, som igjen fører smitten videre. Sporene kan deretter infisere knollene, når de følger med vannet ned til knollene, eller hvis de kommer i kontakt med knollene ved opptak. Angrepne knoller får tørr brun råte og smitten føres videre. 

 

Slik bruker du Maxim 100 FS best - Les mer her

Hvordan bruker man Maxim på et rullebord?

Når du beiser potetene med Maxim 100 FS, beskytter du dem mot smitten fra settepotetene under fremsprings prosessen og fremmer en frisk og kraftig potetplante. Beisemetoden styres av hva man har av beiseutstyr, men hvis man kan velge vil knollene få best beskyttelse ved rullebordsbeising.

På rullebordet roterer knollene framover inn under en kappe der de dusjes med fine dråper av beisemiddel løst i vann. Knollene skal rotere flere ganger mens det er under sprøytredusjen slik at middelet blir jevnt fordelt på knolloverflaten. Beising på rullebord kan utføres ved innlagring eller ved sortering og klargjøring av settepotetene. Ingen av beisemidlene har noe hemmende effekt på bakterier. Det er derfor viktig med rask opptørking rett etter beising slik at beiseprosessen ikke fører til spredning av bakteriesmitte.

Hvordan skal man bruke Maxim på setteren?

Når du beiser potetene med Maxim 100 FS, beskytter du dem mot smitten fra settepotetene under fremsprings prosessen og fremmer en frisk og kraftig potetplante. Beisemetoden styres av hva man har av beiseutstyr, men hvis man kan velge vil knollene få best beskyttelse ved rullebordsbeising.

Ved beising med flytende beisemiddel på setteren sprøyter man beisemiddelet utspedd i vann på knollene mens de faller ned i jorda med to motsatt stilte dyser. Med denne metoden vil bare 20-25% av middelet havne på knollene og resten havner på jorda.

Skader Maxim potetene?

Maxim 100 FS beskytter groene mot smitte fra knollene under lagring og framsprings prosessen og fremmer en frisk og stor potetavling. Forsøk viser at Maxim 100 FS med sin bredspektrede virkning ikke har noen negativ effekt på potetavlingen selv om det ikke er sykdom tilstede, slik som man tidvis ser for midler med en smalspektret effekt. Dette skyldes nok intern konkurranse mellom soppene. Maxim 100 FS påvirker heller ikke lukt og smak på knollavlingen. Les mer om Maxim her.

Alternaria - les mer her

Hvordan bekjempe man Alternaria/tørrflekksyke?

Tørrflekksyke fremmes av varmt og tørt vær som etterfølges av fuktige perioder.

Risikoen for angrep av tørrflekksyke er størst i felter med tidligere angrep, på grunn av jordsmitte. Stressfaktorer som tørke, insektskader, mekaniske og vindskader og mangel på næringsstoffer – spesielt mangel på nitrogen øker risikoen for angrep. Symptomene opptrer oftest ikke før midten til slutten av juli, men det første angrepet kan ha skjedd flere uker tidligere. Symptomene ses oftest først på de nederste bladene i kjøresporene. Alternaria overlever på planterester i jorden, og spredes ved at sporer blåser eller spruter opp på bladene via regndråper.

Nye forskningsresultater viser, bladene kan bli smittet tidlig, men at angrepene ikke utvikler seg videre, før plantene blir stresset eller de rette værbetingelser for soppen inntreffer.

Hva med alternaria og resistens?

Revus Top er Revus som er komplettert med det aktive stoffet difenokonazol. Det gir mulighet til en ny effektiv resistensstrategi mot tørrflekksyke/Alternaria som hjelper strobulinene og SDHI å beholde effektivitet. Løsningen er derfor Revus Top

Hvordan forebygge man mot Alternaria?

Amistar virker forebyggende mot et bredt spekter av sopper som tørrflekksyke/Alternaria, Cercospora og storknolla råtesopp samtidig som det gir noe beskyttelse mot tørråte.

Amistar bekjemper soppsykdommene mest effektivt innen soppen har etablert seg i planten, derfor bør midlet brukes før infeksjon, det vil si før en fuktperiode. Sprøyting med 50 ml pr dekar beskytter riset i 10 til 14 dager.

Amistar tilhører gruppen strobiluriner og intens bruk av denne produktgruppen i landbruket har ført til at det er resistens i noen populasjoner av Alternaria også i Norge. Derfor er det anbefalt å starte strategien mot Alternaria med Revus Top som det ikke er funnet resistens mot og følge på med Amistar i slutten av sesongen. 

Hvordan bruker jeg Revus?

Bruk 60 ml Revus pr. dekar med omtrent syv dages intervall. Revus kan maksimalt brukes ved halvparten av behandlingene eller maksimalt seks ganger per sesong inkl. Revus Top. 

Når er Revus regnfast?

Revus er regnfast etter en time når midlet tørkes på bladene.

Hvordan bruker man Revus Top?

Bruk 60 ml liter Revus Top per dekar med ca. 14 dages intervall. Revus Top må maksimalt brukes to ganger per sesong. 

Litt om ugras i poteter - Les mer her

Hvordan bekjempe man ugress i poteter?

Boxer har god effekt på svartsøtvier, klengemaure og vassarve.

Svartsøtvier er et problematisk ugras, da den har en lang framspiringsperiode som gjør bekjempelse aktuell i hele perioden fra før- og til etter framspiring av potetene.

Svartsøtvier er et aggressivt ugras som konkurrere hardt med potetene og kan føre til store avlingstap ved forekomst i åkern.

Boxer virker mot mange ugras, men har ekstra god effekt på svartsøtvier, klengemaure og vassarve, samt grasugras. 

Hvordan bruker jeg Boxer?

Boxer er et kombinert jord og bladvirkende ugrasmiddel, men jordvirkningen er større enn bladvirkningen. Derfor vil man få beste effekt ved å behandle i spiringsfasen til ugraset. Boxer virker mot mange ugras, men har ekstra god effekt på svartsøtvier, klengemaure og vassarve, samt grasugras. 

Litt om bladlus på poteter - Les mer her

Hvordan bekjempe man bladlus på poteter?

Evure Neo inneholder pyretroidet tau-fluvalinat som også et pyretroid, men dette pyretroidet virker bare på de små sugende insektene, som lus, trips og sikader. Det er derfor mindre skadelig for nytteinsekter som marihøner, løpebiller, kortvinger og bier. Evure Neo dosen er 20 ml/daa. Man kan maks gjøre 2 behandlinger med 14 dagers intervall. Pyretroider virker ved direkte kontakt med insektene eller hvis insektet spiser behandlede planter. I tillegg har det en avskrekkende effekt. Pyretroider er ikke systemiske. God sprøyteteknikk, med tilstrekkelig væskemengde er viktig for å få en god dekning og oppnå det beste resultatet. Væskemengden bør være 20-40 l/da slik at man får en god dekning både oppe og nede i plantebestanden.

traktor

Minimer avdrift

Få bedre effekt og minimer risikoen for avdrift av jordvirkende ugrasmiddel

Potet

Råd til å dyrke...

Velg en gjennomprøvd potetstrategi for å få optimal effekt

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.

Potet

Råd til å dyrke...

Vi har laget et nytt hefte som gir råd innen plantevern i potetdyrkingen