You are here

Share page with AddThis
Potet

Potet

En god strategi mot tørråte og soppsykdommer som tørrflekksyke bygger på å behandle på det rette tidspunkt, og bruke midlernes egenskaper korrekt i strategien. Bruk de forskjellige midler med ulike virkemekanismer for at unngå resistens.

Revus og Revus Top – en sterk dobbeltløsning

Revus og Revus Top utpekes igjen av eksperter som de beste midlene på markedet mot tørråte og tørrflekksyke. Den gode effekten oppnås, fordi midlene er utviklet til å arbeide sammen. De er også blant de midler, som gir minimal risiko for resistensoppbygging. Velg en gjennomprøvd tørråtestrategi for å få optimal effekt og minimal resistensutvikling.

Potet hefte

Råd til å dyrke...

Vi har laget et nytt hefte som gir råd innen plantevern i potetdyrkingen

Vi har besøkt Fredrik Bakke. Han forteller hvordan han dyrker potetene sine.

Å bekjempe Alternaria er minst like så viktig som å holde tørråte borte ved dyrkning av poteter til chips og stivelse. Derfor bruker jeg Revus Top tidlig som en grunnleggende beskyttelse mot tørrflekksyke/ Alternaria. Jeg sprøyter normalt syv til åtte gange i sesongen med 2-3 ganger Revus Top. Fordelen med Revus Top er, at den er både regnfast og translaminær, hvilket gir en bedre beskyttelse, selv om det skulle komme en regnbyge.

Erik Jansson, Wittskövle, Sverige

Erik Jansson

Utvikling og forskning for din trygghet

Syngenta har i mange år vært spesialister i bekjempelse av tørråte og tørrflekksyke (Alternaria). Løpende forskning og utvikling har resultert i effektive midler, som er fremstilt til kombinert å forebygge skader og minimere resistensutvikling. Uavhengige forsøk har i mange år vist, at Revus og Revus Top er blant markedets beste midler. 

I flere uavhengige feltforsøk har det vist seg, at Revus og Revus Top har særdeles gode egenskaper, i å beskytte potetplantene mot tørråte og tørrflekksyke. Midlene utgjør grunnstammen i de fleste sprøytestrategier og er testet av EuroBlight, hvor de viser seg å ha meget god effekt, samtidig med at de er gode sett fra et resistens synspunkt.

 

Produkt (aktivstoff i parentes)Effektivitet mot bladinfeksjonBeskyttelse av nytilvekstBeskyttelse mot stengelinfeksjonForebyggende effektKurativ effektAntisporulerende effektRegnfasthetMobilitet i planten
Revus (mandipropamid)4,0

●●

●●

●●●

●*

●●

●●●Translaminær
Revus Top (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●●●*●●●●●Translaminær + kontakt
Ridomil Gold MZ Pepite (metalaxyl+mankozeb) 

●●

●●●●●●Systemisk + kontakt
(cyazofamid)3,8●●●●●00●●●Kontakt
(dimetomorf + mancozeb)3,0 ●●●●Translaminær + kontakt
(propamokarb + fenamidon)2,5●●●●●●Systemisk+ kontakt

*Enkelte forsøk indikerer 1½

EUROBLIGHT-arbeidsgruppes oversikt over effekt, virkningsmekanisme, regnfasthet og bevegelighet i plantene. En komplett oversikt finnes på http://euroblight.net (uppdaterat 02.06.2016). Skalaen for effektivitet mot bladinfeksjon er 2-5, hvor 5 er best. Alle andre egenskaper er vurdert slik: 0 = ingen effekt;  = effekt; ●● = god effekt; ●●● = meget god effekt; tomt = ingen vurdering.

Potet

Tørråte 

Tørråte forårsaker stor skade på stengel og blader, som sprer seg til både over og underjordiske deler av planten.

Tørråte overvintrer i infiserte knoller eller som hvilesporer i jord. Når potetknollene gror, følger smitten med opp. Under fuktig forhold utvikler det seg tørråteflekker på stengel eller blader. Her dannes det sporer, som kan spres med vind over store områder i gråværsperioder. Sporene spirer direkte eller danner svømmesporer som infiserer plantene i nye potetåkrer. 

Tørråte har et enormt oppformerings- og smittepotensial. I fuktig og varmt vær tar det en snau uke fra infeksjon i blad til det er dannet en million sporer som kan spres videre. Dette sees som en hvitaktig ring på undersiden av bladene i ytterkanten av tørråteflekken. Knollene kan bli infiserte ved at sporene blir vasket ned til knollene via sprekker i jorden. Mesteparten av sporene blir liggende på jordoverflaten og kan komme i kontakt med knollene ved opptak. På denne måten kan de forårsake tørr, brun råte i knollene og smitten føres videre.

Ikke la tørråten få starte et angrep

Tørråteangrep må bekjempes forebyggende. Revus og Revus Top er gjennomprøvde midler, som egner seg godt til å utgjøre grunnlaget i din tørråtestrategi. De gir meget god beskyttelse av nytilveksten i begynnelsen av behandlingsprogrammet.

Revus og Revus Top har translaminær effekt, som beskytter både over- og undersiden av bladene. Det betyr, at de øverste bladene beskyttes mot luftbåren smitte, og at de nederste bladene beskyttes mot jordsmitte.

Alternaria

Tørrflekksyke / Alternaria

Tørrflekksyke fremmes av varmt og tørt vær som etterfølges av fuktige perioder. Risikoen for angrep av tørrflekksyke er størst i felt som har et trangt vekstskifte. 

Stressfaktorer som tørke, insektskader, vindskader, mekaniske skader og mangel på næringsstoffer – spesielt mangel på nitrogen – øker risikoen for angrep. Symptomene opptrer oftest ikke før i slutten av juli, men det første angrep kan ha skjedd flere uker tidligere. Symptomene ses oftest først på de nederste bladene i kjøresporene.

Alternaria overlever på planterester i jorden, og sporer spres ved regnsprut og vind. Nye forskningsresultater viser, at sporene kan spres til bladene tidlig, men at angrepene ikke utvikler seg videre, før de rette værbetingelser for soppen inntreffer.

Tørrflekksyke kan være en meget dyr opplevelse i potet. Derfor har vi i BJ-Agro alltid stor fokus på rettidighet og kombinasjon av effektive midler i våres anbefalte sprøytestrategier – uten å gå på kompromiss med risiko for resistensoppbygning. Vi anbefaler alltid å ha Revus Top med som en del av en effektiv tørrflekksykestrategi i stivelses- og industripotet, men også i følsomme matpotetsorter.

Benny Jensen, BJ-Agro, Danmark

Benny Jensen, B J Agro
Potet

Beskyttelsesstrategi mot sykdommer i potetriset – og forebyggelse av resistens

En god strategi mot tørråte og soppsykdommer som tørrflekksyke bygger på å behandle på det rette tidspunkt, og bruke midlernes egenskaper korrekt i strategien. Bruk de forskjellige midler med ulike virkemekanismer for at unngå resistens. 

Undersøkelser viser, at deler av Alternaria populasjonen har utviklet resistens mot produktgruppen strobiluriner. Det er derfor viktig å skifte mellom produkter med ulik virkningsmekanisme, så resistensen ikke økes. Det virksomme stoffet i Revus Top mot Alernaria, difenokonazol er et triazol som har en annen virkemekanisme enn strobiluriner. Derfor anbefales det å bruke Revus Top tidlig i bekjempelsesstrategien.

Alternaria- og tørråtestrategi

Jeg dyrker poteter til chips og stivelse. Bekjempningsstrategien er den samme, og jeg har lenge brukt Revus og Revus Top som basis for bekjempelsen av tørråte og tørrflekksyke. For å sikre dyrkningen og bevare effekten av produktene, er det viktig å bruke produktene på den riktige måten og skifte mellom produkter med forskjellig effekter mot soppen for å minimere risikoen for resistens.

Per Fjelkner, Flodala Gård i Fjälkinge, Sverige

Per Fjelkner

Korrekt middel (Alternaria)

Et svensk forsøk viser den beskyttende effekten av f.eks. Revus Top mot Alternaria.

Potet

Korrekt timing (Alternaria)

Et dansk forsøk med timing av Alternariabehandlinger – prosent angrepsgrad viser, hvor viktig timingen er.

Potet

Korrekt dosering (Tørråte)

Viser forskjellen mellom halv og hel dosering. Korrekt dosering er viktig for å få god effekt.

Potet

Revus Top er Revus supplert med aktivstoffet difenkonazol og gir mulighet for en helt ny effektiv resistensstrategi mot tørrflekksyke/Alternaria, som hjelper strobilurinene med å bevare deres effektivitet.

Takket være Revus Top sitt innhold av difenokonazol mot soppsykdommer som tørrrflekksyke/Alternaria har man nå en virkningsmekanisme til i kampen mot Alternaria. Et godt hjelpemiddel til å forlenge strobilurinenes effektivitet mot Alternaria og forhindre en lignende utvikling som i Sverige og Danmark. Revus Top erstatter ikke Revus, men er en sterk, supplerende partner, som dessuten muliggjør en forebyggende beskyttelse mot Alternaria. 

I starten av et behandlingsprogram er det tilstrekkelig å forhindre, at tørråte etablerer seg i åkern, og det får du med Revus. Deretter bør man forebygge mot soppsykdommer som tørrflekksyke og storknolla råtesopp samtidig som kampen mot tørråte fortsetter, dvs. akkurat det Revus Top er laget til! Revus Top kombinerer effekten av mandipropamid (Revus) mot tørråte med effekten av difenokonazol mot soppsykdommer. 

For å få den beste forebyggende beskyttelse mot både tørråte og tørrflekksyke skal behandlingsprogrammet innledes med to behandlinger med Revus – for deretter bli fulgt opp med to Revus Top-behandlinger med 14 dages intervall. Heretter følges opp med to behandlinger med Amistar i kombinasjon med et tørråtemiddel.

Det er en stor fordel å behandle tidlig med Revus, da produktet beskytter både over- og undersiden av bladet. Revus og Ridomil Gold MZ Pepite er de beste midlene å begynne tørrråte bekjempelsen med. 

Ridomil Gold MZ Pepite inneholder metalaxyl som er fullsystemisk og beskytter mot knollsmitte, og er det middelet som har lengst forebyggende effekt i perioder med kraftig risvekst. Revus har translaminær effekt, og gir langvarig beskyttelse av bladene på både over- og undersiden. Det minsker risikoen for spredning av tørråte både via vannsprut fra jorden og luftsmitte fra ande planter. Bruk av Revus og Revus Top i en uavbrutt serie av behandlinger innebærer, at det aktive stoffet akkumuleres i bladene. Dette gir svært god beskyttelse mot infeksjon av tørråte – vi kaller det for blokkeffekt og er din sikkerhet for maksimal beskyttelse av åkeren.