You are here

Share page with AddThis

Nedvisning med Reglone

Nyheter - Plantevern
02.09.2016

Nedvisning er et hjelpemiddel for å fremskynde modning og lette høsting i potet, oljevekster, erter til modning, åkerbønner og kløverfrøeng og til å stoppe utløpere i jordbær.

Til nedvisning brukes det raskt virkende kontaktmidlet Reglone. I plantenes grønne deler, fører midlet ved hjelp av sollys til dannelse av hydrogenperoksid som ødelegger plantecellene. Virkningen av Reglone sees veldig raskt, og nedvisningen skjer i løpet av 3-10 dager. 
 

 

Potet

Nedvisning av potetriset er et hjelpemiddel til å lette høstingen og å fremme kvaliteten ved at modning fremskyndes, knollene slipper riset lettere og skallfastheten på knollene øker. Virkningen av nedvisningen på modning og skallfasthet på knollene blir best når potetriset begynner å vise tegn til modning. Nedvisning kan ikke fult ut kompensere for stor nitrogen tilgang på slutten av vekstsesongen eller bruk av for seine potetsorter i forhold til vekstsesongens lengde.

I settepotetproduksjonen vil nedvisning være et hjelpemiddel for å stoppe veksten i potetplanten for å kontrollere knollstørrelsen og hindre nedtransport av virussmitte til knollene. 

Nedvisning er også et hjelpemiddel mot tørråte.  Tørråteorganismen er avhengig av levende plantevev for å kunne vokse og formere seg, derfor vil nedvisning drepe tørråte indirekte ved at planten dør. Tørråtesoppen tåler ikke direkte eksponering av sterkt sollys.  Nedvisning av potetriset fører til at det kan komme mer sollys ned i plantebestanden og på jordoverflaten og det blir dermed mindre levedyktig tørråtesmitte igjen der. Reglone er også direkte giftig for tørråtesoppen. Bakterier og ekte sopp vokser godt på dødende plantevev og blir ikke direkte hemmet av at riset svis. Derimot vil nedvisning kunne føre til raskere inntørking av riset, hvis det er tørt etter nedvisning, og inntørking vil hemme veksten av bakterier og ekte sopp.    

Potetriset må ikke drepes ved knusing eller sving når jorda er tørr, for da er det risiko for karstrengnekrose i knollene. Er jorda tørr, bør risdreping utsettes til minst 3 dager etter at jorda er gjennomfuktet rundt knollene. Unngå også sprøyting på dager med særlig høy temperatur, over 25°C.

Ved nedvisning er det en fordel å sprøyte på formiddagen og under gode lysforhold, det sikrer rask effekt og reduserer risikoen for nekrose i andre plantedeler enn de som direkte treffes. Det skal heller ikke tilsettes klebemiddel ved nedvisning av grønnmasse i potet. Sprøyting på formiddagen under gode lysforhold uten klebemiddel vil dermed redusere risikoen for nekrose i potetknollene.   Bruk 200-300 ml Reglone i 40 liter vann pr dekar. Det er viktig å bruke nok vann og at sprøytevæsken spres godt ned i bestanden, da middelet er kontaktvirkende og bare svir akkurat der det treffer. Når det er mye grønnmasse og lite modning er det ofte nødvendig med to behandlinger for å få god nok effekt. Bruk da en lav dose, for eksempel 150 ml Reglone pr dekar, for å åpne opp riset. Etter omkring 4 dager, når toppen av riset er visnet, kan resten av riset sprøytes med 250 ml Reglone.    

Alternativt kan man delvis knuse riset slik at det står igjen omkring en tredjedel. Fra dagen etter knusing kan man svir ned riset med 100-150 ml Reglone i 30-40 liter vann pr dekar.  

Opptaking kan normalt begynne 8-14 dager etter sprøyting. Åtte dager er ofte ikke nok tid til å få god skallfasthet, men jo lenger potetene ligger i jorden jo større er risikoen for at både sølvskurv og svartskurv utvikler seg. Står potetene i jorda ut over 14 dager etter nedvisningen øker denne risikoen.

Oljevekster

De ulike delene av oljevekstplanten modner ujevnt, og de først skulpene kan drysse frøene før de sist dannede skulpene er modne.  Nedvisning brukes for å utjevne dette slik at en får tresket før det drysser. Sprøyt når frøene har nådd følgende modningsgrad: På øvre tredjedel av fruktstanden skal mer enn halvparten av frøene være grønne; på midtre del av fruktstanden skal 90% av frøene være rød- til mørkebrune, mens alle frø på fruktstandens nedre tredjedel skal være mørkebrune til svarte. Tresking kan utføres 1-2 uker etter sprøyting. Bruk 200-300 ml Reglone + klebemiddel i 40 liter vann pr dekar.
NB! Halm fra behandlede kulturer må ikke brukes til fôr.

Erter til modning

Erter modner ofte litt ujevnt og det kan være en del grønt ugras i åkeren. Nedvisning brukes for å lette treskingen, slik at man kan treske før de tidligst modne ertene drysser. Nedvisning vil framskynde inntørkingen av erteplantene og ugrasplantene og da vil vannprosenten i ertene også gå litt raskere ned under tørre forhold etter sprøyting.  Sprøyt når nedre del av ertestenglene er gul- til brunfarget, og midtre del gulfarget. Tresking kan utføres 7-10 dager etter sprøyting. Bruk 200-300 ml Reglone + klebemiddel i 40 liter vann pr dekar. Om kulturen er stresset av f.eks. tørke og det er dårlig vekst i plantene eller dersom bestanden er veldig kraftig brukes den høyeste dosen.

Åkerbønner

Åkerbønner er en kultur med lang veksttid. Nedvisning brukes derfor som et hjelpemiddel for å lette og fremskynde høsting. Nedvisning vil framskynde inntørkingen av plantene og da vill vannprosenten i bønnene også gå raskere ned under tørre forhold etter sprøyting. Åkerbønnene kan sprøytes når frøene er fult utviklet. Tresking kan utføres 7-10 dager etter sprøyting. Bruk 200-300 ml Reglone + klebemiddel i 40 liter vann pr dekar.

Kløverfrøeng

Kløver har en lang blomstringsperiode. De siste blomstene er ikke modne før de første drysser. Nedvisning brukes som et hjelpemiddel for å kunne treske med seg mest mulig frø. Andelen av brune hoder i kløverfrøenga ved nedvisning bør være høyest mulig, helst over 60 %. Tresking utføres 6-10 dager etter nedvisning. Reglone har kontakt effekt og svir alt det treffer. For å få god dekning av svi midlet nede i bestanden skal man tilsette klebemiddel og bruke mye vann. Bruk 200-300 ml Reglone + klebemiddel i 40 liter vann pr dekar. Om kulturen er stresset av f.eks. tørke og det er dårlig vekst i plantene eller dersom bestanden er veldig kraftig brukes den høyeste dosen.

Utløpere i jordbær

Jordbær setter masse utløpere. For å begrense jordbærradene kan man svi utløperne i jordbær med skjermet sprøyting med kontaktmiddelet Reglone. Det er viktig at skjermene dekker godt for Reglone er ikke selektivt og svir alt det treffer. Jordbærutløperne kan svis på ettersommeren i månedsskifte august/september eller før blomstring på våren, minst fire uker før høsting. Bruk 250 ml Reglone i 40 liter vann pr dekar og sprøyt med skjerm, slik at det bare kommer svimiddel på utløperne. Det beste er å sprøyte om kvelden/natten for å oppnå best mulig spredning på bladene. Virkningen av Reglone starter umiddelbart når bladet utsettes for sollys.

Det er ikke tillatt å bruke håndholdt utstyr ved sprøyting med Reglone.   

Skadelig for pollinerende insekter

Reglone er skadelig for pollinerende insekter som treffes direkte. Preparatet må derfor ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl 0400 til 2300 dersom temperaturen overskrider 10°C, eller kl 0600 til 2200 dersom temperaturen ikke overskrider 10°C). Ved sprøyting i kløverfrøeng eller hvis det er ugras som blomstrer må man ta hensyn til denne begrensningen.
Ingen begrensning på etterkulturen

I kontakt med jord blir Reglone raskt inaktivert, derfor kan det det behandlede arealet såes eller plantes kort tid etter behandling.