You are here

Ikke la settepoteten få spre smitten til årets produksjon

Nyheter - Plantevern
17.04.2018

Settepoteter er den viktigste smittekilden for de fleste sykdommer vi sliter med i produksjonen. Det er derfor viktig å bruke settepoteter med minst mulig smitte. Noen av soppsykdommene kan man redusere spredningen av ved å beise med Maxim. 

Maxim 100 FS inneholder fludioksonil som er et kontaktmiddel som virker forebyggende mot et bredt spekter av sopp. Middelet stopper ikke utbredelse av sykdom som er etablert i knollene, men hindrer spredningen videre til andre. Beising med Maxim har god virkning mot svartskurv, sølvskurv og svartprikk og noe virkning mot flatskurv. 

Hvis man beiser umiddelbart etter sortering av settepotetene vil Maxim hindre spredningen av soppsmitte som skjer under sortering, for fusarium, foma, blæreskurv og sølvskurv. Middelet har derimot ingen effekt på bakteriesmitte, så det er derfor svært viktig å tørke knollene raskt etter mekanisk håndtering og beising slik at bakteriene ikke får etablert seg i knollene.  

Svartskurv kan begynne å ødelegge groene allerede under lagring og fortsetter i spiringsfasen. Hvis man beiser før groing, vil middelet beskytte groøyene mot angrep.

Bildet viser et groøye angrepet av svartskurv.

Bildet viser et groøye angrepet av svartskurv.

Bildet viser et potet angrepet av svartskurv.

Bildet viser et potet angrepet av svartskurv.

I kald fuktig jord vil svartskurvsoppen angripe stenglene slik at det blir forsinket spiring og færre stengler per plante og sprang i åkeren. Svartskurvsoppen kan også angripe stolonene slik at knollanlegget aborterer, potetplanten setter da nye stoloner lenger opp og dette resulterer i flere grønne knoller. Angrep på knollanleggene gir missform og overflatenekroser på knollene. På slutten av vekstsesongen danner soppen overlevingsorganer på knollene, dette er de svarte skorpene som sitter på skallet, og årsaken til navnet svartskurv.

Svartprikk kan angripe alle de underjordiske delene av potetplanten, og til dels de overjordiske. Det gir råtning av røtter og stoloner, og dermed redusert avling. Svartprikk gir knoller med dårlig utseende, brungrå flekker og knollene skrumper fortere på lager. 

Svartprikk

Sølvskurv gir knoller med sølvgrå flekker, og knollene skrumper fortere på lager.

Sølvskurv

Sølvskurv

    

Beising med Maxim 100 FS sikrer potetene mot settepotetsmitte og det blir dermed jevnere oppspiring og flere stengler per plante. Da beising reduserer settepotetsmitten fører dette til jevnere knollstørrelse og dermed økt nettoutbytte. Det blir også færre grønnfarga og deformerte knoller. Maxim er et kontaktmiddel og har begrenset effekt mot jordsmitte. Så for å få best effekt, skal beising kombineres med god agronomi som vekstskifte, godt drenert jord, ikke setting i kald jord og rask opptørking av knollene rett etter opptak.

Maxim 100 FS inneholder fludioksonil som er et kontaktmiddel, det virker bare der det treffer. Det er derfor viktig å få middelet jevnt fordelt utover på hele knollen. Les mer om beisemetoder her.