You are here

Få med deg nyeste viten om potet fra Syngenta Potato Academy!

Nyheter - Plantevern
06.12.2016

Svartskurv, sølvskurv og svartprikk

Hans Buikema presenterte hvordan de bruker Amistar i fåra mot svartskurv, sølvskurv og svartprikk i Nederland. De sprøytet middelet på jorden som kommer rundt poteten ved setting. Man kan også blande inn ammoniumfosfat for å øke knollansettet. I Nederland bruker de 300 ml /daa i fåra.  

Syngenta søker om godkjenning for Amistar i fåra i Sverige og Finland med 200 ml /daa. Svenske forsøk viser at kombinasjonen av rullebordsbeiseng med Maxim og 200 ml/daa Amistar i fåra var bedre enn bare beising eller bare sprøyting i fåra. 

Alternaria

Ved isolering fra potetblader med tørrflekksyke finner man Alternaria solani og Alternaria alternata. En betydelig andel av A. alternata populasjonene i Europa er resistent for strobuliner (azoxystrobin i Amistar og pyraklostrobin i Signum) og deler av A. solani populasjonene har redusert følsomhet for strobuliner i lab-tester. Derimot var alle følsomme for difenokonazol (aktivstoffet i Revus Top som virker mot ekte sopp).   

Leder av EUROBLIGHTs Alternaria guppe, Hans Hausladen, forklarte at A. solani er en sykdomsfremkallende sopp, mens A. alternata er en sekundær sopp som ikke er årsak til sykdom. A. solani er en jordboren sopp som spres over korte avstander med vannsprut og vind. Genetiske analyser av A. solani i Tyskland viser at andelen isolater med mutasjon som gir redusert følsomhet for strobuliner har økt de siste årene. Det er nå også funnet flere mutasjoner som gir resistens mot SDHI-fungicider (boskalid i Signum). Dette har resultert i at Amistar og Signum har virket dårligere enn normalt i 2016. Men Hans Hausladen fremhever at mangel på effekt i felt hovedsakelig skyldes for sein sprøyting og ikke resistens.

Heidi Istolathi fortalte at de fant A. solani flekker i begynnelsen av juli i Finland, tre uker etter spiring.  Det var stor forskjell mellom potetsortenes mottakelighet for tørrflekksyke, for eksempel var Lady Clair mye mer mottakelig enn Saturna.

Eva Edin, SLU, har gjort genetiske undersøkelser på A. solani fra Norge og Sverige og finner stor genetisk variasjon. En høy andel har mutasjon som gir redusert følsomhet for strobuliner. 

Revus Top gav 112% stivelsesavling i forhold til bruk av fungicider uten virkning mot ekte sopp, Revus og Ranman i Sør-Sverige. Syngenta søker om godkjenning og forventer å ha Revus Top på markedet i Norge i 2017. 

Potetsorter

Danespo, Europlant Group og AKV Langholt viste fram en rekke potetsorter og presenterte deres bruksområder og dyrkingsverider. Det ble presenterte ulike foredlingsstrategier med hensyn på tørråteresistens.   

Gjødsling

Jan-Eivind Kvam-Andersen, YARA, presenterte Nitratprosjektet. Det viser at måling av nitratinnholdet i plantesaften kan brukes som et verktøy til å styre gjødslingen for å få optimal avling som er passe avmodnet ved høsting. Det er laget kurver for ønsket nitratinnhold igjennom vekstsesongen for flere potetsorter. 

Tørråte

Tørråte, Phytophthora infestans, har et kjempestort genom med masse transposons (elementer som hopper rundt) I tillegg til stor genetisk variasjon og seksuell reproduksjon. Dette sammen med at den har et sort oppformeringspotensiale og kort livssyklus gjør at den er svært tilpassingsdyktig. Björn Anderson, SLU, viste at tørråteisolater fra forsøk sprøytet med null, halv eller hel dose tørråtemiddel hadde ulik aggressivitet og fungicidfølsomhet. Halv dose gav litt høyere aggressivitet og full dose litt lavere fungicidfølsomhet enn isolater fra ubehandlet kontroll. Dette viser at tørråtepopulasjonens sammensetning blir påvirket av seleksjonstrykket. Det er derfor viktig å unngå at tørråte får utvikle seg i feltet, bekjempelsesmetoder som gir bare delvis kontroll gir kraftig seleksjonstrykk mot middelet som brukes.