You are here

Hyvido_tab3

Hyvido - dyrkningsveiledning

Hyvido hybrid høstbygg sorter adskiller seg på en rekke områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter av høstbygg.

Hyvido sorter adskiller seg spesielt omkring såtid, plantetall og gjødsling, hvor tidlig såing medfører behov for øket fokus på skadegjørere på høsten. 

TIDLIG SÅING – den enkleste veien til top avling

Når vi kommer i slutten av august og jordtemperaturen er kommet under 15 ºC, kan du starte med å så din Hyvido. Ved tidlig etablering er det best å bruke lav såmengde, fordi tidlig såing gjør at plantene rekker å buske seg på høsten. Hyvido lager 3-6 buskuingsskudd ved 450 vekstdøgngrader fra såing til vekstavslutning når jordtemperaturen er under 4 grader. Ved såing i slutten av august er det normalt 450 vektdøgngrader i Oslofjordområdet før vekstavslutning. Hyvido har et bredt såvindu, men anbefales å sås tidlig. (Vekstdøgngrader er varmesummen over basis på 4 grader.)  

SÅMENGDE

Når du skal beregne såmengde, bør du ta høyde for tusenkornvekten samt den forventede feltspiringsprosenten. Hver storsekk med Hyvido-sorter inneholder 10 millioner spiredyktige korn ( og veier 450 - 500 kg). Ved såing i slutten av august vil det passe med en såmengde på omkring 200 planter per kvadratmeter, eller 9-10 kg/daa. Da rekker en storsekk til 50 dekar. Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med plassering på fast og fuktig bunn, for at oppnå best mulige framspiring.

Hyvido ikon

VINTERSIKRING – hvis åkeren har blitt tett på høsten. 

Hvis plantebestanden har blitt tett på høsten, anbefaler vi, at du behandler de områder, hvor det kan ligge snødekke i lengere perioder med et soppmiddel for å beskytte mot snømugg. Vær også oppmerksom på trådkølle, som er en vekstfølge sykdom som kan overleve i jorden i ca. 3 år.   

Hyvido ikon

GJØDSLING – strategien planlegges ut i fra antall hovedskudd per plante

Normalt vil Hyvido-sortrene ha lavt behov for nitrogengjødsling på høsten. Sen såing eller såing etter nedmulling av store mengder halm krever tilføring av 2-3 kg nitrogen pr dekar for å fremme busking.

Ved vekststart på våren bør du gå ut i åkeren og telle antall hovedskudd per plante. Er det 3-6 hovedskudd per plante skal halvparten av den totale nitrogenmengden tilføres nå og resten ved begynnende strekning. Er det få skudd må man gjødsle sterkere ved vekststart (70 % av nitrogenmengden ved vekststart) for å fremme busking. Er åkeren derimot tett bør man gjødsle modreat ved vekststart (30% av nitrogenmengden ved vekststart) for ikke å stimulere til flere buskingsskudd, men heller gjødsle hardere ved begynnende strekning.  

Antall skudd pr. planteVekststart % av samlet N-mengdeBegynnende strekning % af samlet N-mengde
> 6 skudd30 %70 %
3-6 skudd50 %50 %
1-2 skudd70 %30 %
 

BLADLUS – krever oppmerksomhet på høsten

Ved tidlig såing bør man være oppmerksom på bladlus, som kan overføre viruset som gir gul dvergsyke. Gul dvergsykeviruset overføres på en persistent måte, slik at en bladlus kan spre viruset til flere planter

Hvis det er mye lus i kornet eller graset i nærliggende områder kan det være behov for bekjempelse i varme perioder på høsten. Da kan det passe å ta med 10 ml Karate 5 CS ved ugrassprøytingen straks etter framspring av kornet.  

Hyvido ikon

MANGAN – hjelper til med frostsikringen

Hyvido-sortene er som standard beiset med de mest effektive midler som f.eks. Celest Extra. Det er alltid tilsatt mangan, som sikrer plantene en god start. Selv om sortene generelt er lite følsomme for manganmangel, anbefaler vi, at du frostsikrer plantene med 100-200 ml mangannitrat, innen vinteren setter inn. 

 

Hyvido ikon

SOPPSTRATEGI – ved forebyggende behandling tar du vare på avlingspotensialet

Hyvido-sortene er ikke mere mottakelige for soppinfeksjon enn andre høstbyggsorter, men høstbygg har ofte behov for soppbeskyttelse. Man skal være oppmerksom på byggrust, byggbrunflekk, grå øyefelkk og spragleflekk. 

Vær særlig oppmerksom, når temperaturen er mellom 16-20 °C, og det samtidig er meget fuktig. Forebyggende behandling i begynnelsen av en fuktperiode med et bredtvirkende soppmiddel som Elatus Era gir langvarig beskyttelse. Hvis den første sprøytingen kommer tidlig og det er mye nytilvekst kan det bli behov for en oppfølgende behandling hvis det kommer en ny fuktperiode. 

VEKSTREGULERING – Hyvido setter pris på Moddus Start

Med det store avlingspotensialet i Hyvido-sortene er det viktig å legge en klar vekstreguleringsstrategi. En tidlig innsats med 20-30 ml Moddus Start i stadiet 25 gir økt rotutvikling og skuddsetting. Samtidig får du mulighet for senere oppfølgning etter behov.

En kraftig plantebestand i god vekst bør behandles med 20-40 ml Moddus M i stadiet 31-33. Når flaggbladet har kommer ut skal det alltid vurderes om det er behov for å sikre mot nedknekking av de store tunge Hyvido-aksene – f.eks. med 15  ml Moddus Start. Det utføres sammen med den avsluttende soppsprøytingen. I perioder med nedbørunderskudd og varmt vær skal man ikke vekstregulere eller soppsprøyte. 

Hyvido ikon