You are here

Ansvarlig bruk av produktene våre_FAQ

Her kan du lese mer om hvordan vi arbeider for å sikre ansvarlig bruk av produktene våre.

Hva gjør Syngenta for å sikre at produktene brukes på en trygg måte?

Vi har plikt til å sørge for en ansvarlig og etisk forvaltning av produktene våre gjennom hele livssyklusen. Vår prioritet er å sørge for at produktene brukes på en trygg måte.

I henhold til The Good Growth Plan har vi forpliktet oss til å gi 20 millioner bønder opplæring i yrkessikkerhet innen 2020. Målet er å øke kunnskapen om bruk og forbedre holdninger og atferd overalt i verden. 

I utviklede markeder tilbyr ofte bransjen brukerne opplæring og veiledning. I land hvor slik veiledning ikke finnes, gir vi bønder og andre i landbruket opplæring i trygg bruk av produktene våre. I noen områder kan svake leseferdigheter og dårlig tilgang til opplæring gjøre det vanskelig å lese produktetiketter og bruksanvisninger. Vi tilbyr også landbruket spesialinformasjon via nettplattformen «Pesticidewise».

Du finner mer informasjon om dette i vår bærekraftrapport (s. 30).

Les mer om hvordan vi arbeider for ansvarlig bruk av produktene våre – klikk på lenkene under:

Hvordan vet bonden når og hvordan han/hun skal sprøyte?

Myndighetene fastsetter vilkårene for når og hvordan et middel skal brukes. Vilkårene står på produktetiketten, og middelet må KUN brukes på de avlingene, mot de skadegjørerne, i de dosene og på de tidspunktene som fremgår av etiketten. Øvrig bruk er ikke tillatt. Det kan også være andre restriksjoner på etiketten, blant annet avstand til vannmiljø. 

Det kan søkes om utvidelse av vilkårene på etiketten, men det krever at trygg bruk kan dokumenteres, og utvidelsen gjelder først når den er godkjent av myndighetene.

Hva er årsaken til fordampning?

Dette skjer når et kjemisk stoff fordamper og blir flyktig. Det kan innebære at molekylene fraktes til forskjellige steder med vinden, også til andre avlinger. 

Resultater fra våre vindtunneltester viser imidlertid at deponering forårsaket av fordampning er mange ganger mindre enn ved vindavdrift. Fordampning kan ikke utelukkes, men er et mye mindre problem enn avdrift.

Allmennheten er bekymret for pesticidrester i nedbør – hva er Syngentas holdning til dette?

Vi forstår veldig godt at allmennheten er bekymret for dette, derfor er det viktig å understreke at den danske Miljøstyrelsen har slått fast at lavkonsentrasjon ikke utgjør noen risiko for menneskers helse eller miljøet.
Selv om moderne teknologi i dag kan oppdage svært små rester av menneskelig aktivitet fra industri og landbruk i atmosfæren, er det viktig å understreke at mikro restene av profsulfocarb overhodet ikke utgjør noen risiko for menneskers helse eller miljøet.

Hvert år utarbeider Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en rapport om matsikkerhet. I den siste årsrapporten om pesticidrester i matvarer var over 96 % av prøvene innenfor tillatte grenser, og rundt 51 % var uten målbare rester. Undersøkelsen er basert på resultater fra nærmere 81 000 matvareprøver fra 27 EU-land, samt Island og Norge. Kilde: EU-rapport fra 2016 om pesticidrester i matvarer.

Vi vil likevel samarbeide tett med bøndene for å sikre at forvaltningsplanen vår, som allerede har lyktes med å redusere lavnivåfunn, også fokuserer på å minimere forekomsten av små spor av prosulfocarb i atmosfæren.

Gjør Syngenta nok for å sikre at plantevernmidler brukes korrekt?

I perioden 2015–2018 var det nesten ikke spor av prosulfocarb i testen av frukt og grønnsaker som ble utført av Veterinær- og Fødevarestyrelsen i Danmark, til tross for Gasa Nordgrønts intensiverte testprogrammer og analyser av ca. 450 matvareprøver for å avdekke rester av prosulfocarb. Mattilsynets restanalyser viser også at det er lite rester av plantevernmidler i maten vår. 

Vi har styrket innsatsen for å sikre korrekt bruk av plantevernmidlene våre, og har ytterligere fokus på bruk av avdriftsreduserende dyser og riktig tidspunkt for sprøyting – et budskap vi formidler til bøndene via alle kanaler.

Arbeider dere kun med å sikre korrekt bruk av produktene deres i Norden?

Nei, det er et globalt initiativ. Vi har forskjellige prosjekter i alle markeder, men alle arbeider mot samme mål: å unngå funn på annet enn målavlinger. I fjor hadde vi en europeisk forvaltningskampanje med fokus på å bruke avdriftsreduserende dyser og riktig tidspunkt for sprøyting.